Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài để tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại tại Việt Nam để tiến hành các hoạt động của mình.

– Điều kiện thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài:

+ Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;
+ Đã hoạt động không trên 01 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.
+ Giấy chứng nhận hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài

– Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài bao gồn:

+ Đơn đề nghị thành lập;
+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài xác nhận;
+ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của công ty nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
+ Bản sao hộ chiếu hoặc CMND của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
+ Hợp đồng thuê trụ sở để đặt văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Các tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận.

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện phải chính thức hoạt động và thông báo hoạt động cho Sở Thương mại về việc mở cửa hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

– Hồ sơ thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài:

+ Giấy thông báo hoạt động theo mẫu 2 bản
+ Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc nhận đăng thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng báo;
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mẫu dẫu của Văn phòng đại diện do cơ quan công an cấp;
+ Bản sao giấy đăng ký mở tài khoản của Văn phòng đại diện tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam;
+ Bản sao các tài liệu bao gồm: Hợp đồng lao động, sơ yếu lý lịch của lao động làm việc tại Văn phòng đại diện.

– Thủ tục sau thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài:

+ Mở tài khoản chuyên chi bằng ngoại tệ và tài khoản chuyên chi bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện;
+ Định kỳ hàng năm, trước ngày làm việc cuối cùng của tháng 01 năm kế tiếp, Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải gửi báo cáo bằng văn bản về hoạt động trong năm của mình tới Sở Công thương (khai theo mẫu);
+ Lập sổ quỹ tiền mặt ghi nhận toàn bộ khoản thu chi trong quá trình hoạt động của Văn phòng đại diện;
+ Xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện;
+ Văn phòng đại diện phải làm báo cáo hoạt động hàng năm (theo mẫu) gửi và có xác nhận của Sở Công thương;
+ Ký hợp đồng lao động với trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện;
+ Hàng năm Công ty nước ngoài phải xác nhận lương và thu nhập (theo mẫu) cho trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện;
+ Nộp thuế thu nhập cá nhân cho trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện.
Lưu ý, khi nộp thuế lưu lại toàn bộ tờ khai nộp thuế và biên lai thu thuế của cơ quan nhà nước và quyết toán thuế thu nhập hàng năm cho trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện;
+ Và các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật hiện hành;

» Tư vấn thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

» Tài liệu cho văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài: