Thay đổi thành viên hội đồng quản trị công ty liên doanh

Quy định về thay đổi thành viên hội đồng quản trị công ty liên doanh

Doanh nghiệp hỏi: Công ty chúng tôi là một công ty liên doanh và đang tiến hành thay đổi thành viên HĐQT phía nước ngoài, vì không đề cập trong điều lệ liên doanh nên Công ty sẽ chiểu theo quy định của luật doanh nghiệp với bên nào thay người phải báo trước bên kia 7 ngày, có điều trong thư thông báo của bên nước ngoài có đề cập đến việc gửi kèm hộ chiếu của người đại diện mới và thư từ nhiệm của thành viên cũ, vậy nếu bên công ty chúng tôi muốn thay đổi này có hiệu lực vào ngày 27/5/2015 thì những giấy tờ liên quan như sau nên đề ngày nào sẽ hợp lệ:

1) Thư thông báo thay đổi

2) Thư từ nhiệm

3) Quyết nghị của HĐQT phê chuẩn việc thay đổi thành viên

Luật sư trả lời: Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành (Luật doanh nghiệp 2005, Khoản 1, Điều 48), thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chỉ định người đại diện theo ủy quyền mới trong Hội đồng thành viên, thì việc chỉ định người mới phải được thông báo đến công ty và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (công ty trong trường hợp này được hiểu là Công ty liên doanh).

Hiệu lực của việc chỉ định người mới sẽ được tính từ ngày công ty nhận được thông báo.

Do vậy, nếu Quý công ty muốn ngày hiệu lực là ngày 27 tháng 5 thì DN phải bảo đảm là ngày 27 tháng 5 là ngày Công ty LD nhận được thông báo của bên nước ngoài.

Ngày ra quyết định thay người mới của bên nước ngoài tốt nhất trong phạm vi bảy ngày làm việc (tính lùi lại từ ngày 27 tháng 5), không sớm hơn ngày 16 tháng 5 năm 2015 (ngày thứ 7 và ngày chủ nhật không tính là ngày làm việc).

Ngày ra nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty liên doanh không được muộn hơn ngày 27 tháng 5 năm 2015 và không sớm hơn ngày 20 tháng 5 năm 2015 để đảm bảo tính hợp lý.

>> Báo giá thay đổi đăng ký kinh doanh