Mẫu biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

( V/v )

Tại trụ sở : CÔNG TY CỔ PHẦN …

Địa chỉ trụ sở công ty: ..

Công ty cổ phần … tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông …

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00 h ngày     tháng      năm 201………

Chủ toạ cuộc họp: Ông ……………… – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông ………………… – Thư ký.

  1. Thành phần tham gia phiên họp.
STT Thành viên tham gia Số cổ phần chiếm giữ Tỷ lệ vốn góp (%)
1 Ông ….. – Chủ tịch HĐQT – Cổ đông . ……………. …………….
2 Bà …………. – Cổ đông . ……………….. …………………
3 Ông ………… – Cổ đông . ……………….. ……………….

Tổng số cổ phần cổ đông tham dự là ……………. cổ phần, đạt 100% vốn điều lệ, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận thông qua Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

  1. Diễn biến cuộc họp.

*. Chủ toạ cuộc họp đọc dự thảo Quyết định về việc …………………………………………..:

Nội dung:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Biểu quyết:

Tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: Không

Ý kiến khác: không

  1. Sửa đồi Điều lệ

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định và theo đúng quy định của pháp luật (sửa đổi Điều ………………………..). tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần

Biểu quyết:

Tán thành: 100% cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: Không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được từng người đọc lại, không có thắc mắc gì và ký tên xác nhận.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

CHỦ TỌA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Download: Mẫu biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

>> Cổ đông có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình?