Soạn thảo Điều lệ và Biên bản họp Hội đồng công ty

Soạn thảo Điều lệ và Biên bản họp Hội đồng công ty. Chúng tôi là một công ty cổ phần, cần An Ninh law cung cấp dịch vụ soạn thảo Điều lệ và Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty?

Luật sư tư vấn: Chúng tôi trân trọng cảm ơn đề nghị của Quý Công ty về việc tham gia báo phí cho gói dịch vụ soạn thảo Điều lệ và Biên bản họp của Hội đồng quản trị cho Công ty cổ phần.

Tại đây, Công ty Luật An Ninh (sau đây được gọi tắt là An Ninh Law) khẳng định, chúng tôi có đầy đủ chức năng và khả năng để tham gia gói dịch vụ soạn thảo Điều lệ và Biên bản họp của Hội đồng quản trị cho Công ty cổ phần.

1. Phạm vi dịch vụ tư vấn và lịch trình thực hiện công việc tư vấn:
Liên quan đến yêu cầu tư vấn của Khách hàng, An Ninh law xin giới thiệu phạm vi dịch vụ tư vấn và tiến trình thực hiện các công việc tư vấn như sau:
Phạm vi dịch vụ tư vấn Lịch trình thực hiện

* Chuẩn bị soạn thảo Điều lệ
– Tư vấn tất cả các khía cạnh pháp lý liên quan đến cơ cấu quản lý và vai trò của Điều lệ Công ty cổ phần;
– Trao đổi với đại diện của Khách hàng để hiểu và nắm bắt thực trạng cũng như mong muốn của Khách hàng về những nội dung cơ bản của Điều lệ;
– Soạn thảo Điều lệ Công ty nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích của Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;
– Giải thích cho đại diện của Khách hàng về các điều khoản của Điều lệ Công ty mại theo yêu cầu của Khách hàng;
– Hoàn thiện Điều lệ Công ty trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của Khách hàng (tối đa không quá 02 lần);
– Ngôn ngữ của Điều lệ là tiếng Anh và Việt.

* Chúng tôi dự kiến phạm vi công việc tư vấn sẽ được hoàn thành trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ khi hai Bên ký hợp đồng hoặc An Ninh law nhận được thanh toán tạm ứng phí dịch vụ, tùy thuộc vào sự kiện nào đến muộn hơn.

* Soạn thảo Biên bản họp Hội đồng quản trị
– Thảo luận với Khách hàng về nội dung thảo luận và thống nhất trong cuộc họp hội đồng quản trị của công ty;
– Soạn thảo Biên bản họp hội đồng quản trị dựa trên các thông tin đã được Khách hàng cung cấp;
– Sửa đổi biên bản họp phù hợp với ý kiến trao đổi của Khách hàng.
– Ngôn ngữ của Biên bản họp là tiếng Anh và tiếng Việt

* Thời gian thực hiện
02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin từ phía Khách hàng
An Ninh law có thể xem xét cung cấp thêm những nội dung công việc không được quy định tại Mục 3 của Bản đề xuất tư vấn pháp luật này trên cơ sở xem xét đề xuất của Khách hàng. Trong trường hợp đó, An Ninh law sẽ cung cấp báo giá dịch vụ riêng biệt và độc lập với bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này.

2. Đề xuất phí dịch vụ
Phí dịch vụ để thực hiện các công việc nêu tại Mục 3 của Đề xuất này như sau là 10.000.000 VNĐ (Mười triệu Việt Nam Đồng). Phí nói trên chưa bao gồm 10% VAT.

» Nội dung Điều lệ hoạt động công ty

» Tư vấn Luật doanh nghiệp

Soạn thảo Điều lệ công ty cổ phần, công ty TNHH: