Rà soát rủi ro pháp lý doanh nghiệp

Thực hiện Rà soát pháp lý Doanh nghiệp, là gói dịch vụ tìm hiểu rà sát những rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong lĩnh vực:

  • Rà soát pháp lý nội bộ công ty
  • Rà soát pháp lý trong quan hệ lao động
  • Rà soát pháp lý trong giao dịch kinh doanh
  • Rà soát các văn bản hợp đồng
  • Rà soát lại các tài liệu liên quan

Từ đó, xây dựng khung pháp lý phù hợp với doanh nghiệp để hướng dẫn cho công ty nhằm hạn chế các rủi ro pháp lý có liên quan, và hỗ trợ thực hiện các giao dịch pháp lý phức tạp.

» Luật sư riêng cho doanh nghiệp

» Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Dịch vụ rà soát rủi ro pháp lý doanh nghiệp: