Mức lương cơ sở mới nhất hiện nay

Mức lương cơ sở mới nhất hiện nay năm 2023 – 2024. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng áp dụng từ 01/7/2023, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở. đây là mức lương cơ sở mới nhất theo quy định tại Theo Nghị quyết 69/2022/QH15 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức.

Mức lương cơ sở mới nhất hiện nay năm 2023 – 2024

1. Mức lương cơ sở là gì? Đối tượng áp dụng

– Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

(Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)

2. Các mức lương cơ sở qua các năm

– Mức lương cơ sở năm 2023 trở đi:

thực hiện tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, từ ngày 01/7/2023.
Theo Nghị quyết 69/2022/QH15

– Mức lương cơ sở năm 2019 – 2023:

Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng, thời điểm thực hiện từ ngày 01/7/2019.
(Theo Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018).

Mức lương cơ sở năm 2018 – 2019:

Từ ngày 01/7/2018 – đến ngày 30/6/2019, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.
(Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018)

– Mức lương cơ sở năm 2017 – 2018:

Từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng.
(Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 và Nghị Quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016)

– Mức lương cơ sở năm 2016 – 2017:

Từ ngày 01/5/2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.
(Theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 và Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015)

– Mức lương cơ sở năm 2013 – 2016:

Từ ngày 01/7/2013 – đến  mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.
(Theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013)

3. Doanh nghiệp cần chú ý liên quan đến mức lương cơ sở

– Trợ cấp thai sản:

“Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
+ Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
+ Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”
Như vậy: Mức trợ cấp 1 lần: = 2 X 1.800.000 = 3.600.000 (áp dụng từ ngày 1/7/2023)

– Mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT

+ Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở.
+ Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa không quá 20 lần mức lương tối thiểu vùng. 
Như vậy: Mức lương tối đa đóng BHXH, BHTY: = 20 X 1.800.000 = 36.000.000.

» Luật sư giải quyết tranh chấp lao động

» Luật sư bảo vệ cho bị hại

Trên đây là mức lương cơ sở mới nhất hiện nay.