Những người tham gia phiên tòa phúc thẩm hành chính gồm những ai?

Những người tham gia phiên tòa phúc thẩm hành chính gồm những ai?
Tương tự như tại phiên tòa sơ thẩm, trong phiên tòa phúc thẩm ngoài sự tham gia của Hội đồng xét xử còn có sự tham gia của Kiểm sát viên.

Về thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm, Luật Tố tụng hành chính quy định:
Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm ba Thẩm phán. Như vậy, ở cấp phúc thẩm, không có sự tham gia của Hội thẩm nhân dân (Điều 191 Luật Tố tụng hành chính năm 2010).

Về sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử phúc thẩm và Thư ký Tòa án, Điều 193 Luật Tố tụng hành chính năm 2010 quy định:
“1. Phiên toà chỉ được tiến hành khi có đủ thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Toà án.
2. Trường hợp có Thẩm phán vắng mặt hoặc không thể tiếp tục tham gia xét xử vụ án nhưng có Thẩm phán dự khuyết tham gia phiên toà từ đầu thì người này được thay thế Thẩm phán vắng mặt tham gia xét xử vụ án.
3. Trường hợp không có Thẩm phán dự khuyết để thay thế thành viên Hội đồng xét xử theo quy định tại khoản 2 Điều này thì phải hoãn phiên toà.
4. Trường hợp Thư ký Toà án vắng mặt hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên toà mà không có người thay thế thì phải hoãn phiên toà.”

Về sự có mặt của Kiểm sát viên, Điều 194 Luật Tố tụng hành chính năm 2010 quy định:
“1. Kiểm sát viên được Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp phân công có nhiệm vụ tham gia phiên toà, nếu vắng mặt thì Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà và thông báo cho Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên toà, nhưng có Kiểm sát viên dự khuyết tham gia phiên toà từ đầu thì người này được thay thế Kiểm sát viên vắng mặt tham gia phiên toà xét xử vụ án.”

» Tư vấn luật hình sự