Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù

Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù phải bao gồm các thông tin về tội danh, hình phạt, lý do xin hoãn thi hành án có nội dung như mẫu đơn xin tạm hoãn sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN……………..

Tôi tên là:……………………………………………..sinh năm: …………..
CMND số: ………………. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: …………………………..
Cư trú: ………………………………………………………………………………………..
Tại bản án hình sự sơ thẩm (hoặc phúc thẩm) số………../ ngày….tháng…..năm………của Toà án Nhân dân……………………………………đã tuyên phạt tôi ……… năm tù về tội “………………………………………………………” thời hạn tù tính từ ngày chấp hành bản án.

Nay tôi làm đơn này, đề nghị Toà án Nhân dân Thành ……………….. cho tôi được hoãn chấp hành hình phạt tù theo bản án nêu trên vì: (ghi rõ lý do xin tạm đình chỉ)
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những quy định đối với người bị kết án tù được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG, XÃ:
…………………………………………………………
………………………………………….………………
………………………………………….………………

Tp.Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 200….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Download mau don xin hoan chap hanh hinh phat tu

» Luật sư bào chữa, biện hộ tại tòa án