Mẫu đơn kháng cáo bản án hình sự

Mẫu đơn kháng cáo bản án hình sự như: đơn xem xét giảm nhẹ hình phạt, đơn xem xét oan sai…

Download: Mẫu đơn kháng cáo bản án hình sự

1. Mẫu đơn kháng cáo xem xét giảm nhẹ hình phạt:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày……tháng…….năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO VỤ ÁN HÌNH SỰ
(Đối với bản án hình sự sơ thẩm xét xử ngày…/…../……….
của TAND huyện…………………… trong vụ án ………………………….)

­Kính gửi:   – Toà án nhân dân thành phố …………………………………………………………..

–  Toà án nhân dân quận ……………………………………………………………….

Tôi tên là   : ………………………………………..                    Sinh năm: ……………….

Thường trú: ………………………………………………

Tôi bị cáo, toà án nhân dân quận …………………… xét xử sơ thẩm ngày ………………. về tội danh…………………………………..……………………………. với mức án là …………….…… năm tù giam.

Tôi làm đơn này xin quý Toà xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm của Toà án Nhân Dân quận

………………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung kháng cáo:

Xem xét giảm hình phạt với những lý do sau đây:

Tôi biết mình đã có những hành vi mà pháp luật đã cấm công dân không được thực hiện, nhưng tôi rất mong muốn quí cơ quan xem xét đến điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của tôi:

+ Từ trước cho đến khi phạm tội, tôi chưa có tiền án tiền sự, luôn chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Tôi thực chất chỉ là người……………………………………………………………………………….

– Trong quá trình giải quyết vụ án tôi thật sự đã nhận ra khuyết điểm và thành thật ăn ăn hối cải, thành khẩn khai báo, giúp đỡ cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ nội dung vụ án.

Vì những lý do trên tôi nhận thấy Toà sơ thẩm truy cứu tôi theo …………………………. với hình phạt ……. năm tù giam là quá nặng.

Nay tôi làm đơn này kháng cáo xin Quý Toà xem xét giảm nhẹ hình phạt giúp tôi sớm có điều kiện hoà nhập xã hội và làm lại cuộc đời.

Trên đây là nội dung và yêu cầu kháng cáo, kính mong quí cơ quan xem xét.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Phạm Văn A

» Luật sư tranh tụng các vụ án hình sự

2. Mẫu đơn kháng cáo xem xét oan sai/hoặc quá nặng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày……tháng…….năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO
(Đối với bản án hình sự sơ thẩm xét xử ngày…/…../……….
của TAND huyện…………………… trong vụ án ………………………….)
Kính gửi : TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)……….
Đồng kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)…. ……

Tôi là: ……………………………………………. sinh năm ………..
CMND số…………………………….. do Công an……….. cấp ngày……../…../………….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………..
Tôi là bị cáo trong vụ án ……………………………………………….. mà người bị hại là anh……………………………….. …………(nếu có). Vụ án  đã được Toà án nhân dân huyện ………….xét xử sơ thẩm ngày ……../……./……… và ra Bản án cùng ngày.

Nội dung kháng cáo:
Sau khi nghe Tòa án cấp sơ thẩm tuyên án, tôi thấy:

  • Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét đầy đủ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, không căn cứ vào sự thật khách quan của vụ án để giải quyết gây oan sai cho tôi (hoặc mức án quá nặng so với hành vi vi phạm của tôi);
  • Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, xác định sai tư cách tố tụng của đương sự, áp dụng sai pháp luật dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Vậy tôi làm đơn này kháng cáo đối với toàn bộ bản án sơ thẩm nêu trên của toà án nhân dân huyện …………….., đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại vụ án trên theo quy định pháp luật và xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tôi (hoặc minh oan cho tôi..).
Rất mong Quý Toà xem xét chấp thuận.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người kháng cáo
(ký, ghi rõ họ tên)
3. Mẫu đơn kháng cáo xem xét giảm hình phạt vụ án ma túy:
((Đối với bản án hình sự sơ thẩm xét xử ngày…/…../……….
của TAND huyện…………………… trong vụ án ………………………….)

Kính gửi:

– Toà án nhân dân thành phố ………
–  Toà án nhân dân quận ……………..

Tôi tên là   : …………………………………………….Sinh năm: ……………….
Thường trú: ………………………………………………
Tôi bị cáo, toà án nhân dân quận …………………… xét xử sơ thẩm ngày ………………. về tội:  ……………………………. với mức án là …………………… năm tù giam.
Tôi làm đơn này xin quý Toà xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm của Toà án Nhân Dân quận ………………………………………
Nội dung kháng cáo:
 Xem xét giảm hình phạt với những lý do sau đây:
Tôi biết mình đã có những hành vi mà pháp luật đã cấm công dân không được thực hiện, nhưng tôi rất mong muốn quí cơ quan xem xét đến điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của tôi:
– Từ trước cho đến khi phạm tội, tôi chưa có tiền án tiền sự, luôn chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước.
– Tôi thực chất chỉ là người mới theo bạn bè thử sử dụng ma tuý, không trực tiếp mua mà phải thông qua người khác (tức …………..) mua rồi cùng sử dụng.
– Trong quá trình giải quyết vụ án tôi thật sự đã nhận ra khuyết điểm và thành thật ăn ăn hối cải, thành khẩn khai báo, giúp đỡ cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ nội dung vụ án.
Vì những lý do trên tôi nhận thấy Toà sơ thẩm truy cứu tôi theo ………………………….với hình phạt… ….năm tù giam là quá nặng.
Nay tôi làm đơn này kháng cáo xin Quý Toà xem xét giảm nhẹ hình phạt giúp tôi sớm có điều kiện hoà nhập xã hội và làm lại cuộc đời.
Trên đây là nội dung và yêu cầu kháng cáo, kính mong quí cơ quan xem xét.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Nguyễn Văn A

» Luật sư tư vấn tội mua bán trái phép chất ma túy