Mẫu đơn phản tố tranh chấp đất đai

Mẫu đơn phản tố tranh chấp đất đai. Tranh chấp đất đai là một trong những dạng tranh chấp phổ biến theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện nay. Quyền phản tố là quyền của bị đơn mà pháp luật cho phép. Vậy khi làm đơn phản tố tranh chấp đất đai cần lưu ý những nội dung nào?

Mẫu đơn phản tố tranh chấp đất đai

Download – tải: Mẫu đơn phản tố tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

………, ngày … tháng …. năm ….

ĐƠN PHẢN TỐ

Kính gửi: Tòa án Nhân dân ………………………………….

NGƯỜI PHẢN TỐ:

– Họ và tên: …………………………………………

– Sinh năm: …………………..

– CCCD số: ………………………………….

– Địa chỉ thường trú: ……………………………….

Tôi là bị đơn trong vụ án “Tranh chấp đất đai” theo thông báo thụ lý vụ án số: ……………….. ngày …./…../……… của Tòa án nhân dân …………………

NGƯỜI BỊ PHẢN TỐ:

– Họ tên: ……………………………………………..

– Sinh năm: ………………………

– Địa chỉ thường trú: …………………………………

Là nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp đát đai” theo thông báo thụ lý vụ án số: ……………….  ngày ………………..  của Tòa án nhân dân ………………..

Nội dung phản tố:

(Trình bày ngắn gọn và cụ thể nội dung yêu cầu phản tố)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nay bằng đơn phản tố này, tôi yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết cho tôi yêu cầu sau:

(Trình bày cụ thể và rõ ràng các yêu cầu phản tố)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………….……………………………………………………………………….

Kính mong quý Tòa án xem xét giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo (nếu có)

Người làm đơn 
(ký, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn viết Mẫu đơn phản tố tranh chấp đất đai

» Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai