Kế toán cho công ty tư vấn luật gồm những gì

Kế toán cho công ty tư vấn luật, văn phòng luật sư gồm những gì. Kế toán công ty luật cũng bình thường như các doanh nghiệp khác:
Đầu vào là tất cả các chi phí cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Văn phòng Luất sư:
Tiền lương, văn phòng phẩm, tiền thuê văn phòng, công tác phí…
– Đầu ra là tất cả những gì mà chắc chắn sẽ thu được tiền như chuẩn mực số 14 (doanh thu và thu nhập khác)
– Có khác là Văn phòng Luật sư không có giá vốn, khác nữa là có những khoản nhân trước để chi phí và có những khoản phải hoàn trả do không thực hiện được hợp đồng. giữa hợp đồng VP Luật sư và đối tác.

» Tư vấn pháp luật thuế