Điều kiện làm đơn xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Điều kiện làm đơn xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Điều kiện xác nhận là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì cần đạt được điều kiện theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT? Mẫu đơn xin xác nhận có đất nông nghiệp đang sản xuất trực tiếp được sử dụng trong trường hợp mà cá nhân hoặc hộ gia đình đề nghị cơ quan quản lý có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân xã) xác nhận về tình trạng đang sản xuất trực tiếp của đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình làm đơn. Mục đích để nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp….

Mục lục:

    1. Điều kiện xác nhận là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp
    2. Thủ tục xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp
    3. Mẫu đơn xin xác nhận có đất nông nghiệp đang sản xuất trực tiếp mới nhất

Điều kiện, thủ tục xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp

1. Điều kiện xác nhận là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định:

Điều 3. Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

1. Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật Đất đai;

b) Đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân;

c) Công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân;

d) Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà cần xác định đối tượng được bồi thường, hỗ trợ.

2. Các căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

a) Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận;

b) Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

c) Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng quy định tại Điểm a Khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh;

d) Trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật Đất đai, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của cá nhân thì chỉ căn cứ quy định tại Điểm b Khoản này.

3. Căn cứ xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

a) Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận;

b) Có ít nhất một thành viên của hộ gia đình không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

c) Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng quy định tại Điểm a Khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh;

d) Trường hợp giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình theo quy định tại Điều 54 của Luật Đất đai, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình thì chỉ căn cứ quy định tại Điểm b Khoản này.”

Và tại khoản 30 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.

2. Thủ tục xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định:

4. Việc UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp là một nội dung trong trình tự thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 1 Điều này và được thực hiện như sau:

a) Đối với trường hợp thực hiện thủ tục quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình, cá nhân;

b) Đối với trường hợp thực hiện thủ tục quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình, cá nhân;

c) Đối với trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này, khi có Biên bản điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

d) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì cơ quan có trách nhiệm quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này có văn bản gửi UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và UBND cấp xã nơi có đất đề nghị xác nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

UBND cấp xã nơi có đất có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận cho UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình, cá nhân đó”.

3. Mẫu đơn xin xác nhận có đất nông nghiệp đang sản xuất trực tiếp

Tải: Mẫu đơn xin xác nhận người có đất nông nghiệp đang sản xuất trực tiếp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(về việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp)

Kính gửi (1): UBND xã/phường……

Họ và tên chủ hộ(2)………

Địa chỉ thường trú(3):……

Số chứng minh thư nhân dân(4):………gày cấp……….….nơi cấp:……………

Nay tôi viết đơn này đề nghị Quý cơ quan xác nhận: Hộ gia đình tôi là hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có thu nhập ổn định từ việc sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Mục đích xác nhận: để nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp tại địa phương

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

……….., ngày …..tháng ……năm 2013

Ký tên của chủ hộ

(ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của chính quyền địa phương

4. Hướng dẫn viết mẫu đơn xin xác nhận có đất nông nghiệp đang sản xuất trực tiếp

– Tên mẫu đơn: Đơn xin xác nhận có đất nông nghiệp đang sản xuất trực tiếp

– Hướng dẫn viết mẫu đơn xin xác nhận có đất nông nghiệp đang sản xuất trực tiếp:

+ (1) Nơi gửi: Ủy ban nhân dân xã/ phường nơi người làm đơn cư trú có quản lý đất nông nghiệp.

+ (2) Họ và tên chủ hộ: Họ và tên đầy đủ của chủ hộ có đất nông nghiệp đang sản xuất trực tiếp.

+ (3) Địa chỉ thường trú: Ghi chính xác địa chỉ nơi thường trú, là nơi được ghi trong chứng minh nhân nhân dân/ căn cước công dân.

+ (4) chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người làm đơn xin xác nhận có đất nông nghiệp đang sản xuất trực tiếp:

Số Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân: ghi cụ thể số được cấp ghi trên chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân

Nơi cấp Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân: Công an Tỉnh nơi cấp giấy chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân cho người có đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà.

Ngày cấp chứng minh thư: ghi rõ ngày cấp được ghi trên chứng minh thư nhân dân hoăc thẻ căn cước công dân

» Toàn bộ giấy tờ để làm Sổ đỏ

» Tư vấn thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất trang trại