Điều kiện kinh doanh dịch vụ photocopy màu

Điều kiện kinh doanh dịch vụ photocopy màu của doanh nghiệp hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi cần mua máy photocopy màu thì cần làm thủ tục gì?

Luật sư tư vấn: Nếu công ty có nhu cầu sử dụng máy copy mà và khi mua máy copy màu thì bên bán máy phải có trách nhiệm đăng ký mã máy với cơ quan chính quyền nhằm tránh trường hợp sử dụng in tiền giả, sau khi đăng ký thì trên máy copy phải có mã số do cơ quan chính quyền cấp.

Sau khi đăng ký mã ngành thì doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ copy tại các cửa hàng.

Theo Thông tư 04/2008/TT-BTTTT có quy định về việc đơn vị sử dụng máy photocopy màu như sau:

“Cơ quan, tổ chức sử dụng máy photocopy màu phải đăng ký máy photocopy màu với Sở Thông tin và Truyền thông sở tại..”

Như vậy khi doanh nghiệp sử dụng máy Photocopy màu thì thực hiện đăng ký như quy định nêu trên.

» Tư vấn Luật doanh nghiệp