Dịch vụ Tư vấn đầu tư

Dịch vụ tư vấn đầu tư nhằm cung cấp cho khách hàng hoạt động tư vấn về hình thức đầu tư, giao dịch; cách thức phân bổ tài sản đầu tư, thời điểm thực hiện đầu tư cũng như thoái vốn, số lượng, mức giá phù hợp với mục tiêu, chính sách đầu tư, mức chấp nhận rủi ro của khách hàng;

Hoạt động tư vấn trên cơ sở nghiên cứu:
+ Năng lực tài chính của chủ đầu tư
+ Mục tiêu đầu tư của chủ đầu tư
+ Khả năng chấp nhận rủi ro của chủ đầu tư
+ Cơ hội, rủi ro đầu tư vào thị trường

Thực hiện tư vấn:
1. Các cuộc họp trao đổi, tư vấn
Các cuộc họp, làm việc trao đổi trực tiếp và qua các phương tiện thông tin nhằm mục đích tìm hiểu, đánh giá nhu cầu, mục tiêu đầu tư, khả năng tài chính của khách hàng, khả năng chấp nhận rủi ro… đồng thời trao đổi đểu làm rõ các vấn đề trong chiến lược, chiến thuật đầu tư, quan điểm đầu tư…

2. Báo cáo tư vấn chiến lược đầu tư
Báo cáo này là tổng hợp các thông tin đã trao đổi và các thông tin qua khảo sát của đơn vị tư vấn về khách hàng và trên cơ sở đó, căn cứ theo tình hình thị trường kinh tế, tài chính, đơn vị tư vấn đưa ra kiến nghị về chiến lược, chiến thuật đầu tư phù hợp nhất với khách hàng bao gồm các tư vấn về hình thức đầu tư, phương thức giao dịch, thời điểm thực hiện đầu tư, thoái vốn, mục tiêu hợp lý, thị trường lựa chọn…

3. Báo cáo tư vấn cơ cấu phân bổ tài sản
Báo cáo này là danh sách các tài sản cụ thể đơn vị tư vấn khuyến nghị tới khách hàng nhằm đạt được các yêu cầu đề ra trong báo cáo tư vấn chiến lược đầu tư cũng như qua đó đảm bảo mục tiêu đầu tư của khách hàng. Báo cáo phân bổ tài sản dựa trên bốn tiêu chí chính: phân định nhóm ngành trọng điểm, xác định các chứng khoán tiềm năng, mức giá đầu tư kỳ vọng, tỷ trọng đầu tư phân bổ. Báo cáo tư vấn cơ cấu phân bổ tài sản có thể được thực hiện riêng biệt dựa theo yêu cầu của khách hàng và phù hợp với từng thời điểm nhất định.

4. Báo cáo cơ hội đầu tư
Báo cáo cơ hội đầu tư chỉ ra một cơ hội đầu tư phù hợp với thị trường hiện tại, với yêu cầu và đặc điểm khách hàng. Báo cáo này có thể được thực hiện định kỳ hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

5. Báo cáo phân tích, định giá cổ phiếu (doanh nghiệp theo yêu cầu)
Báo cáo này đưa ra đánh giá cụ thể về một cổ phiếu/doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng, trong đó nêu rõ tình hình hoạt động hiện tại của đơn vị phát hành cũng như các rủi ro và tiềm năng của cổ phiếu đó trong tương lai. Đồng thời báo cáo cũng đưa ra khuyến nghị về khả năng đầu tư vào cổ phiếu/doanh nghiệp được phân tích và cách thức đầu tư hợp lý nhất.

6. Báo cáo phân tích thị trường theo yêu cầu hoặc định kỳ
Báo cáo này đưa ra phân tích về thị trường kinh tế, tài chính, chứng khoán tùy theo yêu cầu của khách hàng, đồng thời đưa ra các dự báo, nhận định của tổ chức tư vấn về tình hình thị trường

7. Báo cáo Quản lý rủi ro đầu tư
Trên cơ sở các tài sản đầu tư đang, sẽ có của khách hàng, đơn vị tư vấn sẽ liên tục có các theo dõi về tình hình biến động của các tài sản đó và định kỳ có các báo cáo đánh giá về rủi ro đầu tư, hướng tới đảm bảo mục tiêu đầu tư của khách hàng.

8. Các khóa bồi dưỡng kiến thức đầu tư
Trên quan điểm hoạt động đầu tư đạt được hiệu quả cao nhất khi nhà đầu tư và đơn vị tư vấn đều là những người có kiến thức hoàn thiện nhất về tài sản đầu tư, đồng thời cũng là thực hiện theo yêu cầu của khách hàng, đơn vị tư vấn sẽ có các chương trình bồi dưỡng đào tạo kiến thức đầu tư liên quan. Chương trình đào tạo sẽ bao gồm các kiến thức về tài chính, chứng khoán cơ bản, kiến thức về phương thức quản lý tài sản đầu tư, rủi ro trong đầu tư, phương pháp định giá danh mục, tài sản…

» Luật sư tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài

» Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Dịch vụ Tư vấn đầu tư vào Việt Nam: