Văn bản pháp luật về Khiếu nại, Tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Văn bản pháp luật trong lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

  1. Công văn 1066: VKSNDTC giải đáp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 22 tháng 3 năm 2021
  2. Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC ngày 08/01/2021 của VKSND tối cao Hướng dẫn công tác Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2021.
  3. Quyết định số 249/QĐ-VKSTC ngày 09/7/2020 ủa VKSND tối cao ban hành Quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân.
  4. Quyết định số 546/QĐ-VKSTC ngày 03/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
  5. TTLT số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo.
  6. TTLT số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT ngày 25/4/2018 quy định phối hợp trong việc báo cáo, thống kê về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
  7. Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của VKSND tối cao ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
  8. Luật Tiếp công dân năm 2013

» Dịch vụ tư vấn luật tố cáo