Viện kiểm sát Nhân dân

Viện kiểm sát Nhân dân, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân các cấp phục vụ công tác kiểm sát, giám sát, chức năng công tố; Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động hành chính, hoạt động Tư pháp.

Thẩm quyền điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thẩm quyền điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên Viện kiểm sát nhân...

Kiểm soát quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền

Kiểm soát quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền (LLCT) - Kiểm soát quyền tư pháp là vấn đề nan giải và phức tạp cả trên góc độ lý luận và thực tiễn, điều này xuất...

Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát

Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát. 1. Khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND.a. Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND.Khiếu nại thuộc thẩm quyền...

Nhiệm vụ Viện kiểm sát nhân dân

Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và...

Công văn 1066: VKSNDTC giải đáp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc giải...

Công văn 1066: VKSNDTC giải đáp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do...

Quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân của Quyết định...

Quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân của Quyết định số 249/QĐ-VKSTC ngày 09/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về quy trình tiếp công...
Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 số 63/2014/QH13 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân, có hiệu lực thi hành từ...

Văn bản pháp luật về Khiếu nại, Tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Văn bản pháp luật trong lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Công văn 1066: VKSNDTC giải đáp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 22 tháng...

Quyết định 46/QĐ-VKSTC 2017 Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên

Quyết định 46/QĐ-VKSTC 2017 Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động...

Nội quy tiếp công dân của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao của...

Nội quy tiếp công dân của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao của Quyết định Số: 242/QĐ-VKSTC gồm: Quyết định và Nội dung của Nội quy tiếp công dân kèm theo: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂNTỐI CAO------- CỘNG...

Bài viết mới