Thời điểm tham gia tố tụng của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố

Thời điểm tham gia tố tụng của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố.

Theo thông tư số: 46/2019/TT-BCA, tại Điều 7 thì thời điểm người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố tham gia tố tụng:

“1. Thời điểm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố tham gia tố tụng kể từ khi có Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và có căn cứ xác định tư cách tham gia tố tụng của bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố.

2. Thời điểm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự kể từ khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự và có căn cứ xác định tư cách tham gia tố tụng của nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự.”

» Luật sư bảo vệ cho người bị hại trong vụ án hình sự

» Thông tư 46/2019/TT-BCA về trách nhiệm Công An thực hiện Bộ luật tố tụng hình sự