Những tranh chấp có thể được giải quyết bằng trọng tài

Những tranh chấp nào có thể được giải quyết bằng trọng tài?

Những tranh chấp nào có thể được giải quyết bằng trọng tài?
Theo Điều 2 – Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010 (LTTTM 2010), trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp sau:

1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.

2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó có ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài.