Lựa chọn hình thức trọng tài để giải quyết tranh chấp?

Làm thế nào để có thể lựa chọn hình thức trọng tài để giải quyết tranh chấp?
Để có thể đưa một tranh chấp lên trọng tài giải quyết thì giữa các bên phải có một thỏa thuận trọng tài.

Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức là một “Điều khoản trọng tài” trong hợp đồng; hoặc cũng có thể dưới dạng một văn bản riêng (phụ luc đính kèm hợp đồng) xác lập khi ký kết hợp đồng, hoặc sau khi ký kết hợp đồng, hoặc sau khi tranh chấp phát sinh.  Một điểm cần lưu ý là thỏa thuận trọng tài bắt buộc phải được xác lập dưới dạng văn bản (Điều 16 – LTTTM 2010).
Luật sư Nguyễn Thanh Hà tham gia trả lời phỏng vấn
Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại