Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý trong vụ việc dân sự

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý trong vụ việc dân sự. Việc sử dụng hợp đồng dịch vụ pháp lý cho các vụ việc dân sự, được soạn trên cơ sở các mẫu giấy tờ ban hành theo Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 hướng dẫn quy định của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư do Bộ Tư pháp ban hành.

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý sử dụng trong các vụ việc dân sự

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật Luật sư số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012
– Khoản 2 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011

» Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý trong vụ án hình sự

» Mẫu hợp đồng tư vấn pháp lý

2. Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý, sử dụng cho các vụ việc dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Số … /HĐDVPL/…-DTL

Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ vào yêu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại Văn phòng luật sư…., chúng tôi gồm có:

Bên thuê dịch vụ (Bên A):
Họ và tên: …………………………………………
Giấy CMTND/ hộ chiếu số: ……………. cấp ngày: …………… tại: ……………………………..
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………………….  Email: ……………………………………………….

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B):
CÔNG TY LUẬT TNHH…………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: số 46 Nguyễn Khánh Toàn, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
Người đại diện theo pháp luật: ông………………………………….., chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: …………………………………  
Email: tuvanbaoho@gmail.com
Mã số thuế: ………………………………….

Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung dịch vụ:
Theo yêu cầu của bên A về việc thực hiện …………………………… tại ……………………. (các cơ quan chức năng), bên B đảm nhận và cử Luật sư … thực hiện công việc … , cụ thể:
– ……………………………………………………………………………………………………………………………;
– ……………………………………………………………………………………………………………………………;
– ……………………………………………………………………………………………………………………………;

Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng:
Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày hai bên ký kết và chấm dứt khi:
– Bên B hoàn thành công việc theo yêu cầu của bên A quy định tại Điều 1 hợp đồng này; hoặc
– ……………………………………………………………………………………………………………………………;
Thời gian dự kiến hoàn thành: là … ngày, kể từ ngày ………………………… , không tính thời gian bị gián đoạn do sự chậm chễ của bên A hoặc cơ quan chức năng; 
Tiến độ cụ thể: Theo phiếu hẹn trả kết quả của cơ quan chức năng, được bên B thông báo hoặc scan gửi qua địa chỉ email cho bên A.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên A:
3. 1. Bên A có quyền:
– Yêu cầu bên B thực hiện dịch vụ pháp lý theo thỏa thuận trong hợp đồng;
– Yêu cầu bên B tận tâm, tận lực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;
– Đơn phương chấm dứt hợp đồng, nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho bên A, nhưng phải thông báo cho bên B biết trước ít nhất 15 ngày làm việc. Trong trường hợp này, hợp đồng được xem như mặc nhiên chấm dứt, bên B không có nghĩa vụ hoàn trả lại thù lao đã nhận từ bên A.

3. 2. Bên A có nghĩa vụ:
– Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, chứng cứ và thông tin liên quan đến yêu cầu của bên B và bên A;
– Đảm bảo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, chứng cứ và thông tin liên quan cung cấp cho bên A là đúng sự thật;
– Chấp hành giấy triệu tập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
– Thanh toán thù lao theo đúng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B:
4. 1. Quyền của bên B:
– Yêu cầu bên A cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, chứng cứ, thông tin và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;
– Yêu cầu bên B thanh toán thù lao, chi phí theo thỏa thuận trong hợp đồng;
– Từ chối thực hiện công việc nếu Bên A không thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng;

4. 2. Nghĩa vụ của bên B:
– Bên B có nghĩa vụ hoàn thành công việc theo quy định tại Điều 1 hợp đồng theo quy định của pháp luật;
– Tận tâm, tận lực để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bên A;
– Thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện công việc;
– Bảo đảm bí mật, thông tin trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 5. Thù lao và phương thức thanh toán:
5. 1. Thù lao:
– Thù lao để thực hiện toàn bộ công việc tại Điều 1 là: ………………………….. đồng (Bằng chữ: …………………………………………………………….… ), chưa bao gồm 10% tiền thuế giá trị gia tăng;

5. 2. Phương thức thanh toán:
– Đợt 1: Tại thời điểm ký hợp đồng là … đồng (Bằng chữ: …);
– Đợt 2: Tại thời điểm hoàn thành công việc là … đồng (Bằng chữ: …);

Điều 6. Chi phí khác:
Theo thỏa thuận bổ sung của hai bên nếu xét thấy cần thiết và hợp lý.

Điều 7. Phương thực giải quyết tranh chấp
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Các thỏa thuận khác
Hai bên đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản nêu trên, không nêu thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A 01 bản, bên B 01 bản./. 

Bên A
(ký, ghi rõ họ tên)

……………………
Bên B
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Luật sư…………………………

Download: Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý, sử dụng trong các vụ việc dân sự

» Luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

» Dịch vụ tư vấn hợp đồng