Mẫu giấy xác nhận thu nhập, mức lương, phụ cấp

Mẫu giấy xác nhận thu nhập, mức lương, phụ cấp dùng cho cá nhân viết đơn để xin công ty, cơ quan xác nhận về mức thu nhập hàng tháng tại thời điểm hiện tại của mình nhằm mục đích chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập tại một thời điểm nào đó như vay ngân hàng, yêu cầu bồi thường thu nhập bị giảm sút… 

Mẫu giấy xác nhận thu nhập, mức lương, phụ cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Kính gửi: …………………………………………………………………………………….

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………………………

Hiện nay đang làm việc tại (tên, địa chỉ): …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………..

Thời hạn hợp đồng lao động: …………………………………………………………………..

Mức lương hiện nay: ……………………………………………………………………………..

Tổng thu nhập hàng tháng: ………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật.

………., ngày…….tháng…….năm 20…….

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

………………………………………………………………………………….

» Trách nhiệm bồi thường khi xảy ra tai nạn giao thông