Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự

Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự. Sau khi kết thức điều tra Cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ, bản kết luận điều tra sang Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Sau khi hết giai đoạn truy tố,  Viện kiểm sát chuyển toàn bộ hồ sơ, bản Cáo trạng sang Toà án cùng cấp thì có thể xin sao chụp hồ sơ vụ án để nghiên cứu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can.

Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự

Download: Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự

1. Hình thức mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN SAO CHỤP HỒ SƠ VỤ ÁN

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện……………………………..

Tôi là luật sư……………………………, ĐT: 0768236248, Văn phòng luật sư Thắng, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Theo yêu cầu của gia đình…………………là người tham gia trong vụ án……………………….xảy ra trên địa bàn huyện………………..……………, tôi được mời tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết toàn bộ vụ án để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho…………………..

Tôi làm đơn này, kính đề nghị Tòa án Nhân dân huyện ……………..………………… cho tôi sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ án [một phần thì liệt kê các tài liệu cần thiết] để tôi có điều kiện nghiên cứu hồ sơ vụ án, thực hiện trách nhiệm của mình đúng theo quy định pháp luật về hành nghề Luật sư.

Tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về việc sao chụp hồ sơ vụ án.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày…….tháng…….năm 20…
Người làm đơn

2. Hình thức mẫu đơn xin sao chụp tài liệu trong vụ án hình sự:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày …… tháng ……  năm 20…..

ĐƠN XIN SAO CHỤP TÀI LIỆU
(Trong vụ án hình sự)

Kính gửi:  …………………………………………………………………………………………….

Tôi là luật sư …………………………………… Thuộc ………………………………………………….. Là người bào chữa cho bị cáo:……………………………. trong vụ án:…………………….. hiện đang được thụ lý giải quyết tại:………………………………………….

Nay, căn cứ khoản 1 Điều 73 BLTTHS, Tôi đang làm đơn này yêu cầu Tòa án Nhân dân Quận/Huyện ….. cho tôi sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ án………………….. để tôi có thể nghiên cứu hồ sơ vụ án, thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật về thực hành pháp luật.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin thanh toán đầy đủ lệ phí pho tô hồ sơ tài liệu theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

3. Về quyền sao chụp tài liệu của luật sư hay người bào chữa được quy định tại điểm l khoản 1 Điều 73 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 như sau:

“Điều 73. Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa

1. Người bào chữa có quyền:

a) Gặp, hỏi người bị buộc tội;

b) Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;

c) Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;

d) Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;

đ) Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;

e) Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;

g) Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

h) Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

i) Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

k) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;

l) Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra;

m) Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;

n) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

o) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật này.”

Như vậy, kể từ khi hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát thì luật sư, người bào chữa làm đơn để sao chụp hồ sơ vụ án hình sự có liên quan.

» Mẫu đơn kháng cáo hình sự

» Các giai đoạn tố tụng hình sự

Luật sư xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự: