Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu được dùng trong quá trình giao dịch thương mại, mua bán hàng hóa, tư vấn… việc các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thường xuyên có những hoạt động trao đổi bàn giao chứng từ, hồ sơ, tài liệu:

CÔNG TY ………………….

Số …./ BBBGTL- ………

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

…………, ngày …….  tháng ……. năm……..

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Bên giao:

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………

Trụ sở:………………………………………………………………………………………………………

Bên nhận:

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………

Công ty:…………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………..

Chi tiết tài liệu bàn giao:

STT Nội dung Số lượng Ghi chú
 

01

     
 

02

     
 

03

     
 

04

     
 

05

     
 

06

     

Bên giao

Bên nhận

» Mẫu hợp đồng tư vấn pháp lý

» Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng