Có được đăng ký khai sinh cho con tại nơi tạm trú không?

Có được đăng ký khai sinh cho con tại nơi tạm trú không?

Đối với vấn đề đăng ký khai sinh cho ở nơi đăng ký tạm trú như sau:

1. Về thẩm quyền đăng ký khai sinh:

Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh đối với trường hợp có yếu tố nước ngoài:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em trong các trường hợp sau đây:

1. Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam:

a) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

c) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

d) Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch; (Điều 35)

2. Xác định nơi cư trú:

Nơi cư trú được Luật cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung 2013) và Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn về nơi cư trú được xác định:

Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống.

Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân, tổ chức tại thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố.

+ Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.

+ Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú.

Như vậy, nếu bạn đăng ký tạm trú hợp pháp theo đúng quy định về cư trú thì UBND cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi bạn đang tạm trú có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho con bạn. Do đó bạn có thể đăng ký tại nơi tạm trú.

» Khi nào có thể thay đổi họ tên

» Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình