Luật sư hỗ trợ dịch vụ về pháp luật kinh doanh

Luật sư hỗ trợ dịch vụ về pháp luật kinh doanh.
– Thành lập doanh nghiệp, bao gồm tất cả các loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh…
– Thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam
– Thành lập văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài tại Việt Nam
– Các giao dịch kinh doanh như mua, bán, sáp nhập, tái cơ cấu và hợp nhất doanh nghiệp
– Cung cấp các văn bản và hợp đồng trong quá trình điều hành doanh nghiệp, như hợp đồng lao động và nội quy lao động; hợp đồng góp vốn; hợp đồng hợp tác kinh doanh; các hợp đồng dự thầu độc lập; các thỏa thuận nhượng quyền thương mại và các văn bản công bố thông tin; các hợp đồng sở hữu trí tuệ; các hợp đồng khung trong việc cung cấp dịch vụ; các hợp đồng liên danh
– Tư vấn về Sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh…
– Các giao dịch cho vay nợ.

» Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp