Hướng dẫn khởi kiện vụ án hành chính về đất đai

Hướng dẫn khởi kiện vụ án hành chính về đất đai. Khởi kiện vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Các quyết định, hành vi này đã được khiếu nại theo thủ tục khiếu nại nhưng người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại và không tiếp tục khiếu nại nữa hoặc trường hợp đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại nhưng khiếu nại đó không được cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai thì người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai .

Quyết định hành chính về đất đai là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về việc quản lý đất đai gồm: Quyết định thu hồi đất, Giao đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất…

Quyết định hành chính về đất đai thuộc đối tượng khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án hành chính về đất đai là văn bản được thể hiện dưới hình thức quyết định hoặc dưới hình thức khác như thông báo, kết luận, công văn do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành có chứa đựng nội dung của quyết định hành chính được áp dụng một lần đối với khiếu nại hành chính của người khiếu nại mà người khởi kiện cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình vẫn bị xâm phạm, bao gồm:

a) Quyết định hành chính về đất đai được cơ quan hành chính nhà nước  hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính ban hành trong khi giải quyết, xử lý những việc cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính về đất đai;

b) Quyết định hành chính về đất đai được ban hành sau khi có khiếu nại và có nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính được hướng dẫn tại điểm a khoản này.

I. Quyền khởi kiện vụ án hành chính về đất đai:

1. Người khởi kiện vụ án hành chính phải có năng lực pháp luật tố tụng hành chính và năng lực hành vi tố tụng hành chính:

Năng lực pháp luật tố tụng hành chính là khả năng có các quyền, nghĩa vụ trong tố tụng hành chính do pháp luật quy định. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức có năng lực pháp luật tố tụng hành chính như nhau trong việc yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Năng lực hành vi tố tụng hành chính là khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng hành chính.

Trường hợp đương sự là người từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng hành chính, trừ người mất năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định khác.

Trường hợp đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thực hiện quyền, nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng hành chính thông qua người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp đương sự là cơ quan, tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính thông qua người đại diện theo pháp luật. luật sư bào chữa giỏi

2. Quyền khởi kiện vụ án hành chính về đất đai

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án hành chính về đất đai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai khi không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, nhưng hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết, nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó.

Người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính về đất đai có thể đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp này các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và pháp luật về tố tụng dân sự được áp dụng để giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính về đất đai quy định tại Điều 104, Luật Tố tụng hành chính là 01 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất;

Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện

Thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

a) Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan như thiên tai, địch hoạ, nhu cầu chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước làm cho người có quyền khởi kiện không thể khởi kiện trong phạm vi thời hiệu khởi kiện;

b) Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

c) Chưa có người đại diện khác thay thế hoặc vì lý do chính đáng khác mà không thể tiếp tục đại diện được trong trường hợp người đại diện của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chết. luật sư giỏi

II. Hồ sơ khởi kiện vụ án hành chính về đất đai:

Đơn khởi kiện có đầy đủ nội dung theo Điều 105 Luật tố tụng hành chính (theo mẫu);

Cam kết của người khởi kiện không khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; luật sư đất đai giỏi

Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện; luật sư nhà đất giỏi

Bản sao quyết định hành chính về đất đai, Đơn khiếu nại hành chính về đất đai hoặc quyết định, thông báo, kết luận về giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai (nếu có),…;

Cung cấp cho Tòa án hồ sơ giải quyết khiếu nại (nếu có) và bản sao các văn bản, tài liệu trong hồ sơ giải quyết khiếu nại hành chính đó. luật sư giỏi ở tphcm

Giấy ủy quyền tham gia tố tụng (nếu có);

Bản sao hộ khẩu, giấy chứng minh thư nhân dân (có chứng chực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền); luật sư đất đai, luật sư nhà đất, luat su dat dai, luat su nha dat, luat su gioi

Bản thống kê danh mục các tài liệu (ghi rõ bản chính, bản sao).

III. Xác đinh Tòa án có thẩm quyền để nộp đơn khởi kiện:

Toà án nhân dân cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ án hành chính về đất đai như sau:

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Toà án;

Toà án nhân dân cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ án hành chính về đất đai như sau:

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Toà án; trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Toà án nơi cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính.

Phương thức nộp đơn khởi kiện:
– Nộp trực tiếp tại Tòa án;
– Gửi đơn khởi kiện qua đường bưu điện.

ÁN PHÍ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH GỒM:
– Án phí vụ án hành chính sơ thẩm (300.000 đồng)
– Án phí hành chính phúc thẩm (300.000 đồng).

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm trong vụ án hành chính

Người khởi kiện vụ án hành chính về đất đai phải nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm, trừ trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc được miễn nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của Pháp lệnh này.

Các trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí:
– Người khởi kiện vụ án hành chính về đất đai là thương binh; bố, mẹ liệt sỹ; người có công với cách mạng;
– Cá nhân, hộ gia đình thuộc diện nghèo theo quy định của Chính phủ;

Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm
Người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án về việc nộp tiền tạm ứng án phí.

Thời hạn giải quyết vụ án hành chính:

Thời hạn giải quyết vụ án hành chính về đất đai được xác định từ khi thụ lý vụ án đến khi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm là từ 4 tháng đến 6 tháng.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm nếu người khởi kiện vụ án hành chính về đất đai không đồng ý với quyết định của tòa án thì có quyền kháng cáo để tòa án cấp trên trực tiếp của tòa sơ thẩm đó thực hiện việc xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

» Tư vấn pháp luật hành chính

» Khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính lĩnh vực quản lý đất đai