Hình thức trợ giúp pháp lý và các lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Hình thức trợ giúp pháp lý và các lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) cung cấp dịch vụ TGPL theo các hình thức sau:

1. Hình thức trợ giúp pháp lý:

  • Tư vấn pháp luật (Trực tiếp hoặc bằng văn bản)
  • Tham gia tố tụng
  • Đại diện ngoài tố tụng
  • Hòa giải
  • Giúp đỡ thủ tục hành chính, khiếu nại

2. Các lĩnh vực trợ giúp pháp lý bao gồm:

– Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự;

– Pháp luật dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự;

– Pháp luật hôn nhân gia đình và pháp luật về trẻ em;

– Pháp luật hành chính, khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính;

– Pháp luật đất đai, nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng;

– Pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm;

– Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật về chính sách ưu đãi xã hội khác;

– Các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo hoặc liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

» Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

» Thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý