Đăng ký bản quyền tác giả logo

Đăng ký bản quyền tác giả đối với logo
Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam, muốn SB law tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền đối với các logo của công ty và định giá tài sản trí tuệ đối với bản quyền.

Luật sư trả lời: Liên quan đến việc đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam và định giá tài sản sở hữu trí tuệ để góp vốn, SB law xin được tư vấn sơ bộ thủ tục đăng ký cũng như chi phí cho công việc này, như sau:

A. ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ LOGO:

1. Công việc SB law thực hiện dịch vụ

Công ty có chức năng và sẵn sàng cung cấp dịch vụ việc đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cho hình thức thể hiện các logo của Quý Công ty tại Cục Bản quyền tác giả, bao gồm các công việc sau đây:

+ Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả.
+ Nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả.
+ Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là từ 15 đến 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

2. Chi phí thực hiện công việc
Phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả được tính cụ thể như sau:

Công việc thực hiện Phí (VND)
Phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 01 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cho hình thức thể hiện 01 logo 4.000.000

5% VAT: 200.000
Tổng tiền:
Bằng chữ: 4.200.000
Bốn triệu hai trăm nghìn đồng chẵn

Ghi chú:
Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, đã bao gồm 5% VAT.

3. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn

3.1. Doanh nghiệp cần cung cấp

+ 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty (có công chứng chứng thực của xã phường trong thời hạn 06 tháng)
+ 02 bản sao CMT của tác giả hoặc đồng tác giả
+ Hợp đồng thuê thiết kế (trong trường hợp thuê đơn vị khác thiết kế)
+ Bản in tác phẩm

3.2. Tài liệu gửi cho doanh nghiệp ký

+ 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ của Chủ sở hữu cho tác giả (Trong trường hợp nhân viên làm theo Quyết định của Công ty);
+ 02 bản giấy cam đoan của tác giả hoặc đồng tác giả;
+ 02 bản hợp đồng ủy quyền ký và đóng dấu giữa SB law với doanh nghiệp;
+ Hợp đồng thuê sáng tạo tác phẩm (Trong trường hợp Chủ sở hữu thuê một bên khác thiết kế và hưởng thù lao)
+ 02 Tờ khai nộp đơn đăng ký bản quyền logo

» Thủ tục đăng ký Bản quyền tác giả

» Đăng ký Bản quyền

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả logo: