Chính sách thuế đối với phần mềm xuất khẩu, nhập khẩu

Trả lời công văn số 116/CV-TBYTUT ngày 28/08/2012 của Công ty cổ phần thiết bị y tế Ung thư đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với phần mềm xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 và Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, chưa có quy định cụ thể về mã số và thuế xuất riêng đối với phần mềm khi xuất khẩu, nhập khẩu. Hiện nay, khi phần mềm xuất khẩu, nhập khẩu thì được phân loại và tính thuế theo thuế suất của phương tiện chứa đựng phần

Việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá là phươg tiện có chứa phần mềm nhập khẩu được quy định cụ thể tại khoản 3, Điều 13 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty nghiên cứu để áp dụng khai báo xác định trị giá tính thuế đúng quy định.

>> Xuất khẩu phần mềm được luật quy định như thế nào?