Các trường hợp phải sang tên Sổ đỏ

Các trường hợp phải sang tên Sổ đỏ. Do phải nộp lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân hoặc chưa hiểu pháp luật, nên nhiều người không sang tên Sổ đỏ khi chuyển quyền sử dụng đất.
Dưới đây là 05 trường hợp phải sang tên Sổ đỏ.

Khi nào phải sang tên Sổ đỏ?

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì phải đăng ký biến động đất đai (phải sang tên Sổ đỏ – Thực hiện với trường hợp đã được cấp Sổ đỏ hoặc đăng ký), cụ thể như sau:

TT

Trường hợp

Điều kiện thực hiện

1

– Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác (đổi thửa đất nông nghiệp này lấy thửa khác).

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:

– Có Sổ đỏ, trừ 02 trường hợp:

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

2

– Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (người dân thường gọi là bán đất).

3

– Cá nhân sử dụng đất để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.

4

– Tặng cho quyền sử dụng đất.

5

– Góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Thời hạn phải sang tên Sổ đỏ

Hiện nay, Luật Đất đai quy định rõ về thời hạn phải sang tên Sổ đỏ, cụ thể:

– Theo khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động (ngày hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho có hiệu lực), người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai (sang tên Sổ đỏ);

– Riêng với trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

» Tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất

» Thủ tục lập vi bằng khi mua bán nhà đất

Các trường hợp phải sang tên Sổ đỏ: