Home Văn bản luật Hôn nhân gia đình

Văn bản luật Hôn nhân gia đình

Văn bản luật Hôn nhân gia đình nhằm cung cấp các thông tin về pháp luật trong lĩnh vực Hôn nhân và gia đình các thông tư, nghị định, nghị quyết hướng dẫn tra cứu, tìm hiểu kiến thức pháp luật tới mọi người trong quan hệ hôn nhân, gia đình và các quan hệ có liên quan. Hôn nhân Gia đình | Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình

Quy định luật hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Một số nội dung theo dạng hỏi đáp về quy định luật về hôn nhân có yếu tố nước ngoài và hoạt động tư vấn hôn nhân tại Việt Nam như sau: Việc tổ chức kết hôn quốc tế giữa...

Các văn bản hướng dẫn luật Hôn nhân và gia đình

Các văn bản hướng dẫn luật Hôn nhân và gia đình Luật hôn nhân gia đình 2014 gồm: Nghị định 126/2014/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình Nghị định 10/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi nghị định 98/2015/NĐ-CP quy định...

Quy định chi tiết Luật hôn nhân và gia đình

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình. Nghị định này quy định chi tiết về áp dụng tập quán về...

Luật hôn nhân và gia đình 2014

Luật hôn nhân và gia đình 2014 mới nhất đến nay 2020. Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm...

Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình, chế độ tài sản của vợ chồng, giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước...

Luật nuôi con nuôi 2010

Luật nuôi con nuôi 2010 quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha...

Nghị định 114/2016/NĐ-CP Quy lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

Nghị định 114/2016/NĐ-CP Quy lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. Nghị định này quy định người nộp, cơ quan thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ...

Những điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình 2014

Những điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình 2014 - Thứ nhất: Nâng độ tuổi kết hôn Về độ tuổi kết hôn Luật hôn nhân và gia đình 2014 (Khoản 1, Điều 8) đã nâng độ tuổi kết hôn...

Thông tư 24/2014/TT-BTP về biểu mẫu nuôi con nuôi

Thông tư 24/2014/TT-BTP sửa đổi 12/2011/TT-BTP ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành BỘ TƯ PHÁP-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự...

Văn bản hợp nhất 465/VBHN-BTP năm 2015 Thông tư hướng dẫn biểu mẫu nuôi...

Văn bản hợp nhất 465/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành BỘ TƯ PHÁP-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định Luật HNGD 2000

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 Download: Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Luật Hôn nhân gia đình HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA...

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân gia đình

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân gia đình TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------- Số: 19/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2011  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI...

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh dân số

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh dân số do Văn phòng Quốc hội ban hành ĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/VBHN-VPQH Hà Nội,...

Luật Hôn nhân và Gia đình 2000

Luật Hôn nhân và Gia đình 2000 - 22/2000/QH10 QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2000/QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2000  LUẬT NGÀY 09/06/2000 CỦA QUỐC HỘI SỐ 22/2000/QH10 VỀ HÔN...

Bài viết mới