Các văn bản hướng dẫn luật Hôn nhân và gia đình

Các văn bản hướng dẫn luật Hôn nhân và gia đình

Luật hôn nhân gia đình 2014 gồm:

Nghị định 126/2014/NĐ-CP
Hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Nghị định 10/2015/NĐ-CP
sửa đổi bổ sung bởi nghị định 98/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP
Hướng dẫn thi hành quy định của Luật hôn nhân và gia đình

Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2015/NĐ-CP
Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

———————————

Nghị định số 08/2009/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP
Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình

Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP
Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Nghị định số 69/2006/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định số 68/2002/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định số 32/2002/NĐ-CP
Quy định áp dụng Luật hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10
Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Nghị định số 87/2001/NĐ-CP
Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Nghị định số 77/2001/NĐ-CP
Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Nghị định số 70/2001/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Chỉ thị số 02/2003/CT-BTP
Về việc đăng ký kết hôn cho các trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày 01/01/2001

Chỉ thị số 15/2000/CT-TTg
Về việc tổ chức thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Công văn số 218/2005/KHXX
Về việc Giám đốc các quyết định giải quyết việc dân sự

Công văn số 77/2003/HĐTP
Về việc thông báo việc tiếp tục giải quyết các vụ án án nêu tại điểm B mục 1 phần II của Nghị quyết số 01 của HĐTP

Công văn số 134/2002/KHXX
Về việc thay đổi việc nuôi con sau khi ly hôn

Công văn số 131/2002/KHXX
Về việc xác định thẩm quyền giải quyết việc xin thay đổi nuoi con sau ly hôn

Công văn số 81/2002/TANDTC
Về việc giải đáp các vấn đề về nghiệp vụ

Công văn số 61/2002/KHXX
Về việc công nhận thuận tình ly hôn

Công văn số 04/2002/KHXX
Về việc thẩm quyền xác định cha cho con

Công văn số 176/2001/KHXX
Về việc giải quyết đơn yêu cầu Tòa án xác định con

Công văn số 112/2001/KHXX
Về việc xác định thồi điểm thụ lý vụ án về hôn nhân và gia đình

Công văn số 62/2001/KHXX
Trả lời một số trường hợp ly hôn

Công văn số 24/1999/KHXX
Về việc giải đáp bổ sung một số vấn đề về áp dụng pháp luật

Công văn số 29/1992/NCPL
Về việc giải quyết các vụ án ly hôn với một bên đương sự đang ở nước ngoài

Công văn số 951/1986-NCPL
Về việc xin hủy bỏ việc nuôi con nuôi

Công văn số 16/1999/KHXX
Giải đáp một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng

Thông tư số 07/2002/TT-BTP
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP
Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội “Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình”

Thông tư số 81/1981/TANDTC
Hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về thừa kế

Thông tư số 60/1978/TANDTC
Hướng dẫn giải quyết các việc tranh chấp về hôn nhân và gia đình của cán bộ, bộ đội có vợ, có chồng trong Nam, tập kết ra Bắc lấy vợ, lấy chồng khác