Văn bản luật Dân sự

Các văn bản luật Dân sự mới ban hành, các văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực dân sự, văn bản hướng dẫn thi hành luật dân sự. | Bộ luật dân sự 2015 | Văn bản hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự 2019...

Tổng hợp văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự 2015

Tổng hợp văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự. Sau đây là tổng hợp Nghị Quyết, Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật dân sự 2015 mới nhất...

Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2015. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự. Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017, và thay thế Bộ...

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các...

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong tố tụng dân sự

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về biểu mẫu trong tố tụng dân sự, đơn khởi kiện. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- Số: 01/2017/NQ-HĐTP CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Quyết định 02/2012/QĐ-TTg Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký...

Quyết định 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu. điều kiện giao dịch chung và Quyết định số: 35/2015/QĐ-TTg...

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Hiện nay chưa có nghị quyết thay thế, chưa bãi bỏ, vẫn được áp dụng. hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ...

Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC về nghiệp vụ lĩnh vực dân sự và tố tụng dân...

Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC về nghiệp vụ lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự. Giải đáp của tòa án nhân dân tối cao tại văn bản số 01/2017/gđ-tandtc ngày 7 tháng 4 năm 2017 về một...

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ...

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa...

Công văn 01/GĐ-TANDTC 2018 giải đáp vướng mắc về vấn đề nghiệp vụ Tòa...

Công văn 01/gđ-tandtc năm 2018 về giải đáp vấn đề nghiệp vụ do tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 05/1/2018. Qua thực tiễn công tác xét xử, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản...

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC tương trợ tư pháp về dân sự

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong công tác...

Nghị định 138/2006/NĐ-CP về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Nghị định 138/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. CHÍNH PHỦ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------- Số: 138/2006/NĐ-CP Hà Nội,...

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP, trừ hướng dẫn về thời hiệu tại Điều 5 Nghị...

Luật hòa giải ở cơ sở 2013

Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013. Luật này quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ...

Bộ luật dân sự năm 2005

Bộ luật dân sự năm 2005. Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các...

Mục lục Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Mục lục Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Trang mục lục để người đọc tiện tra cứu những phần của Bộ luật tố tụng dân sự, người đọc cần xem mục lục trước khi xem...

Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn Phần thứ nhất Những quy định chung của BLTTDS...

Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn Phần thứ nhất Những quy định chung của BLTTDS 2004. Nghị quyết hướng dẫn thi hành quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung của Bộ luật Tố tụng dân...

Thông tư 173-TANDTC hướng dẫn xét xử về bồi thường thiệt hại ngoài hợp...

Thông tư 173-TANDTC hướng dẫn xét xử về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh từ những hành vi pháp luật, gây thiệt hại đến tài sản...

Văn bản hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự 2019

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH ban hành ngày 16/12/2019 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành Hợp nhất giữa Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Bộ...

Bài viết mới