Tư vấn người bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và tăng mức bồi thường

Tư vấn người bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và tăng mức bồi thường dân sự. Trong  trường hợp này người bị hại làm có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm yêu cầu tăng hình phạt và tăng mức bồi thường dân sự. Việc kháng theo quy định tại Điều 331 Người có quyền kháng cáo, Điều 332 về thủ tục kháng cáo và Điều 333 về thời hạn kháng cáo BLTTHS 2015.

Tư vấn cho người bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và tăng mức bồi thường

Khi bị hại có căn cứ xác định bản án sơ thẩm đã tuyên không đúng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo hoặc có tình tiết mới thì người bị hại có thể làm đơn kháng cáo gửi đến toà án cấp phúc thẩm có thẩm quyền sửa bản án sơ thẩm như sau: 

“Điều 357. Sửa bản án sơ thẩm

………….

2. Trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị hoặc bị hại kháng cáo yêu cầu thì Hội đồng xét xử phúc thẩm có thể:

a) Tăng hình phạt, áp dụng điều, khoản của Bộ luật hình sự về tội nặng hơn; áp dụng hình phạt bổ sung; áp dụng biện pháp tư pháp;

b) Tăng mức bồi thường thiệt hại;

c) Chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nặng hơn;

d) Không cho bị cáo hưởng án treo.

Nếu có căn cứ thì Hội đồng xét xử vẫn có thể giảm hình phạt, áp dụng điều, khoản của Bộ luật hình sự về tội nhẹ hơn, chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn, giữ nguyên mức hình phạt tù và cho hưởng án treo, giảm mức bồi thường thiệt hại.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 249 BLTTHS: “Trong trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị hoặc người bị hại kháng cáo yêu cầu thì Tòa án cấp phúc thẩm có thể tăng hình phạt, áp dụng điều khoản Bộ luật hình sự về tội nặng hơn; tăng mức bồi thường thiệt hại, nếu có kháng nghị của Viện kiểm sát hoặc kháng cáo của người bị hại, nguyên đơn dân sự; nếu có căn cứ, Tòa án vẫn có thể giảm hình phạt, áp dụng điều khoản Bộ luật hình sự về tội nhẹ hơn, chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn, giữ nguyên mức hình phạt tù và cho hưởng án treo, giảm mức bồi thường thiệt hại.”

» Quy định của pháp luật về người bị hại