Triệu tập người làm chứng trong vụ án hình sự

Điều tra viên có quyền triệu tập người làm chứng đến lấy lời khai và phải gửi giấy triệu tập. Người biết những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan có tham quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng.

Triệu tập người làm chứng trong vụ án hình sự

Căn cứ Điều 185 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về triệu tập người làm chứng như sau:

“Điều 185. Triệu tập người làm chứng

1. Khi triệu tập người làm chứng đến lấy lời khai, Điều tra viên phải gửi giấy triệu tập.

2. Giấy triệu tập người làm chứng ghi rõ họ tên, chỗ ở hoặc nơi làm việc, học tập của người làm chứng; giờ, ngày, tháng, năm và địa điểm có mặt; mục đích và nội dung làm việc, thời gian làm việc; gặp ai và trách nhiệm về việc vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan.

………

3. Trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên có thể triệu tập người làm chứng để lấy lời khai. Việc triệu tập người làm chứng được thực hiện theo quy định tại Điều này.”

Khái niệm người làm chứng là người biết những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng.

Thẩm quyền triệu tập người làm chứng đến lấy lời khai

Các quy định về triệu tập người làm chứng có những điểm tương đồng với triệu tập bị can. Điều tra viên có quyền triệu tập người làm chứng đến lấy lời khai và phải gửi giấy triệu tập.

Trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên có thể triệu tập người làm chứng để lấy lời khai.

Điều luật quy định riêng một khoản cho trường hợp Kiểm sát viên triệu tập người làm chứng, bởi trong quá trình tố tụng, việc triệu tập người làm chứng chủ yếu do Điều tra viên (giai đoạn trước khi xét xử) hoặc Toà án (giai đoạn xét xử, theo quy định tại Điều 66) tiến hành.

Trong quá trình đó, Kiểm sát viên chỉ triệu tập trong những trường hợp đặc biệt khi Viện kiểm sát khởi tố và tiến hành điều tra đối với vụ án hình sự để thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp. Điều luật quy định khi Kiểm sát viên triệu tập người làm chứng vẫn phải thực hiện theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Ai được triệu tập làm người làm chứng

Để có thể triệu tập đến làm chứng trong vụ án hình sự, những người biết được các tình tiết liên quan đến vụ án đó, Điều tra viên, Kiểm sát viên phải có đầy đủ thông tin để khẳng định rằng:

+ Đó là những người không giữ vai trò là người bào chữa của bị can, bị cáo;

+ Đó là những người không bị khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất đến mức mất khả năng nhận thức được những tình tiết của vụ án mà họ biết, hoặc không còn khả năng khai báo đúng đắn.

Nội dung có trong giấy triệu tập

Giấy triệu tập người làm chứng ghi rõ họ tên, chỗ ở hoặc nơi làm việc, học tập của người làm chứng; giờ, ngày, tháng, năm và địa điểm có mặt; mục đích và nội dung làm việc, thời gian làm việc. Trong giấy triệu tập cũng nêu rõ người làm chứng cần gặp. Người làm chứng có thể vắng mặt nhưng phải có lí do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan.

Việc giao giấy triệu tập.

Việc giao giấy triệu tập được chia làm ba trường hợp, giao giấy triệu tập cho người làm chứng từ 18 tuổi trở lên, giao giấy triệu tập cho người làm chứng dưới 18 tuổi và giao giấy triệu tập theo ủy thác tư pháp của nước ngoài.

Đối với người làm chứng từ 18 tuổi trở lên, giấỵ triệu tập được giao trực tiếp cho người làm chứng hoặc thông qua chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người làm chứng cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người làm chứng làm việc, học tập.

Trong mọi trường hợp, việc giao giấy triệu tập phải được ký nhận. Chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người làm chứng cư trú hoặc cớ quan, tổ chức nơi người làm chứng làm việc, học tập có trách nhiệm tạo điều kiện cho người làm chứng thực hiện nghĩa vụ;

– Giấy triệu tập người làm chứng dưới 18 tuổi được giao cho cha, mẹ hoặc người đại diện khác của họ;

– Việc giao giay triệu tập người làm chứng theo ủy thác tư pháp của nước ngoài được thực hiện theo quy định tại khoản này và Luật tương trợ tư pháp.

» Người làm chứng trong vụ án dân sự theo quy định của pháp luật

» Luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi trong vụ án hình sự