Tòa án tống đạt, thông báo văn bản pháp luật điện tử online

Tòa án tống đạt, thông báo văn bản pháp luật điện tử online. Việc tống đạt, thông báo văn bản tố tụng qua phương tiện điện tử trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính qua hình thức online rất phù hợp trong giai đoạn hiện nay, nhưng việc tống đạt văn bản tố tụng cũng cần phải có sự thống nhất của bên nhận và bên gửi để tránh trường hợp gửi được nhưng không nhận được…

Người tham gia tố tụng nhận tống đạt, thông báo văn bản pháp luật điện tử cần làm gì?

Hình thức này giảm được công sức, thời gian, tiết kiệm được chi phí cho các bên

Vậy, người dân, người tham gia tố tụng khi đến nộp đơn tại tòa, hoặc giai đoạn tiếp cận với thẩm phán, thư ký, nếu như đồng ý phương thức tống đạt điện tử thì sẽ cung cấp số điện thoại, địa chỉ email… và có văn bản đồng ý để tòa án tống đạt điện tử để các bên thực hiện.

» Dịch vụ Luật sư tranh tụng, biện hộ