Thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

———————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM

NGOẠI NGỮ – TIN HỌC – BỒI DƯỠNG VĂN HÓA

( Ban hành kèm theo Quyết định số: …../GDĐT-TC ngày … tháng … năm 200…

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh )

 

I./ Cơ sở pháp lý:

1. Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

2. Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

3. Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

4. Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

5. Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6. Căn cứ Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

II./ Điều kiện thành lập:

1. Nhân sự:

a) Cán bộ quản lý:

– Giám đốc Trung tâm: có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có năng lực quản lý. Tốt nghiệp Đại học theo chuyên môn Trung tâm đăng ký, có 3 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành Giáo dục; Tuổi đời từ 25 tuổi đến dưới 65 tuổi, không phải là công chức, viên chức ( trừ trường hợp tổ chức đứng tên thành lập Trung tâm là trường học, cơ quan, đơn vị ); Nhiệm kỳ Giám đốc Trung tâm: 5 năm.

– Phó Giám đốc: có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng theo chuyên môn Trung tâm đăng ký; Nhiệm kỳ Phó Giám đốc Trung tâm: 5 năm.

b) Giáo viên:

– Giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng đảm bảo tỷ lệ tối đa 30 học viên / giáo viên.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm – Cao đẳng Sư phạm theo chuyên môn Trung tâm giảng dạy.

Nếu tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng khác thì phải có Chứng chỉ lý luận dạy học và giáo dục ( Chứng chỉ sư phạm ).

c) Nhân viên:

– Đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu phục vụ cho công tác hành chính, học vụ.

– Nhân viên kế toán có trình độ Trung cấp trở lên.

2. Cơ sở vật chất :

a) Hồ sơ pháp lý:

– Nhà, đất có chủ sở hữu hợp pháp.

– Hợp đồng thuê nhà, đất có công chứng, thời hạn thuê tối thiểu 2 năm ( Nếu thuê nhà của cơ quan, đơn vị, trường học phải có ý kiến của Công đoàn cơ sở hoặc cơ quan quản lý cấp trên).

b) Điều kiện phục vụ giảng dạy:

– Khu phòng học, phòng bộ môn: đảm bảo diện tích sử dụng một phòng học đạt 1,5m2/học viên với quy mô 200 học viên/ca học. Phòng học không nhỏ hơn 15m2; độ ánh sáng lớn hơn 300 Lux.

– Khu hành chính, văn phòng: Đảm bảo đủ phòng và điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm.

– Có khu vệ sinh cho giáo viên và học viên, đảmbảo tối thiểu 60 học viên / 1 buồng vệ sinh.

– Có sân bãi để xe và phương án giữ xe.

– Môi trường sư phạm an ninh, an toàn.

c) Trang thiết bị:

– Trang bị đầy đủ bàn, ghế, bảng, đồ dùng dạy học thực hành phù hợp quy mô Trung tâm

– Mỗi Trung tâm phải có 1 máy vi tính nối mạng Internet đặt tại Văn phòng.

– Trung tâm dạy Tin học phải có phòng máy tính, tối thiểu 40 máy.

d) Phương án chữa cháy, cứu hộ:

– Có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định;

– Có Biên bản kiểm tra PCCC;

– Xây dựng Phương án PCCC và thoát nạn, cứu người (Công an PCCC phê duyệt); Có Nội quy PCCC và danh sách Đội PCCC.

3. Chương trình:

a) Ngoại ngữ: Chương trình A-B-C của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình tương đương được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tin học: Chương trình A-B và Kỹ thuật viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình tương đương được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Bồi dưỡng văn hóa: Theo chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc chương trình khác được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III./ Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ -Tin học – Bồi dưỡng văn hoá:

1. Đơn ( Mẫu 1 hoặc 2 hoặc 3 )

2. Đề án tổ chức và hoạt động ( Mẫu 4 )

3. Kế hoạch giảng dạy ( Mẫu 5 )

4. Hồ sơ cơ sở vật chất :

– Hợp đồng thuê mặt bằng;

– Danh mục trang thiết bị;

– Phương án phòng cháy chữa cháy được Công an PCCC phê duyệt.

5. Bảng dự kiến thu chi học phí: ( Mẫu 10 )

6. Hồ sơ nhân sự:

a) Hồ sơ Giám đốc, Phó Giám đốc:

– Đối với cá nhân đứng tên:

+ Lý lịch ( theo mẫu 8 trang)

+ Bản sao văn bằng

+ Xác nhận quá trình giảng dạy

+ Bản sao Chứng minh nhân dân

+ Bản sao Hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh

+ Phiếu khám sức khỏe

– Đối với tổ chức đứng tên: hồ sơ Giám đốc, Phó Giám đốc như trên, ngoài ra cần có thêm:

+ Văn bản đề cử Giám đốc, Phó Giám đốc của tổ chức đứng tên

+ Hợp đồng lao động giữa tổ chức và Giám đốc, Phó Giám đốc.

+ Cam kết cuả người được đề cử làm Giám đốc, Phó Giám đốc: làm hết nhiệm kỳ 5 năm.

b) Hồ sơ giáo viên:

– Danh sách giáo viên trích ngang ( Mẫu 7, 8 )

– Bản sao văn bằng.

– Cam kết giảng dạy ( Mẫu 6 ).

c) Nhân viên:

– Danh sách trích ngang ( mẫu 9 ).

– Hồ sơ của nhân viên Kế toán: Lý lịch, các bản sao văn bằng, Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân.

7. Phụ lục: Các văn bản khác có liên quan ( giấy đăng ký kinh doanh của công ty, doanh nghiệp; Quyết định thành lập đơn vị, cơ quan…).

8. Ghi chú:

– Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học – Bồi dưỡng văn hoá phải xây dựng Hồ sơ thành lập trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

– Hồ sơ thành lập phải được thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi Trung tâm trú đóng.

– Hồ sơ thành lập Trung tâm, Hồ sơ cá nhân của cán bộ, giáo viên, nhân viên phải được lưu tại Văn phòng Trung tâm.

IV./ Thủ tục và quy trình :

 

1. Quy định chung:

a) Tên Trung tâm:

– Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học – Bồi dưỡng văn hoá + Tên riêng

– Không dùng tiếng nước ngoài, tên dễ ngộ nhận hoặc gần trùng với tên Trung tâm khác.

– Tên Trung tâm được ghi trên quyết định thành lập Trung tâm, Giấy phép dạy học, con dấu, biển tên Trung tâm và các sổ sách giấy tờ giao dịch của Trung tâm.

– Biển tên Trung tâm:

+ Góc phía trên bên trái: Ghi dòng chữ: “ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh”.

+ Ở giữa ghi tên Trung tâm theo quyết định thành lập.

+ Dưới cùng là địa chỉ, điện thoại

b) Thủ tục:

– Phòng Tiếp công dân:

+ Phát hành mẫu Hồ sơ hướng dẫn thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tin học – Bồi dưỡng văn hoá;

+ Tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ.

– Hồ sơ đóng thành tập. Nộp 3 tập ( trong đó 1 tập là bản chính có công chứng ) cho Phòng tiếp công dân Sở Giáo dục và Đào tạo số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Thời hạn :

– Thời hạn cấp Quyết định thành lập Trung tâm: sau 30 ngày làm việc.

– Thời hạn hoạt động của Trung tâm theo Quyết định: 5 năm.

 

2. Các loại hồ sơ liên quan:

a) Hồ sơ thay đổi chủ thể, thay đổi Giám đốc Trung tâm, thay đổi tên Trung tâm:

* Đối với chủ thể là tổ chức ( Công ty, doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan…), hồ sơ gồm:

– Đơn xin thay đổi chủ thể;

– Đơn xin thay đổi Giám đốc;

– Đơn xin thay đổi tên Trung tâm;

– Bản sao Quyết định thành lập Trung tâm;

– Bản sao Giấy phép dạy học;

– Hồ sơ pháp lý của chủ thể ( nếu là công ty, tổ chức);

– Hồ sơ Giám đốc: Lý lịch 8 trang, bằng tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành, bản sao hộ khẩu, giấy khám sức khoẻ, cam kết tham gia phục vụ.

– Biên bản thoả thuận thay đổi; Biên bản bàn giao.

* Đối với chủ thể là cá nhân, hồ sơ gồm:

– Đơn xin thay đổi Giám đốc Trung tâm ;

– Đề án tổ chức hoạt động;

– Hợp đồng thuê mặt bằng và các văn bản liên quan đến thuê mướn mặt bằng;

– Danh sách trích ngang giáo viên;

– Đơn từ nhiệm của Giám đốc cũ;

– Biên bản bàn giao;

– Hồ sơ cá nhân của Giám đốc mới.

d) Hồ sơ giải thể Trung tâm gồm:

– Đơn xin giải thể ( trình bày rõ lý do giải thể );

– Quyết định thành lập ( bản chính );

– Giấy phép hoạt động ( bản chính );

– Bản thanh lý hợp đồng thuê nhà ( nếu Trung tâm thuê địa điểm ).

 

Ghi chú:

Hồ sơ đóng thành tập. Nộp 3 tập ( trong đó 1 tập là bản chính có công chứng ) cho Phòng tiếp công dân Sở Giáo dục và Đào tạo số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Quy trình:

30 ngày làm việc ( không tính ngày Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết ) :

– Ngày 1 đến ngày 8 :

Phòng Tiếp công dân nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

– Ngày 9 đến ngày 22 :

Các phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ; thẩm định thực tế; Họp Hội đồng xét duyệt.

– Ngày 23 đến ngày 30 :

Thực hiện các thủ tục cấp Quyết định, Giấy phép dạy học, Giấy giới thiệu khắc con dấu.

Hồ sơ nộp sau ngày 08 hàng tháng sẽ được xét vào tháng kế tiếp.

—–ooHoo—–

 

 

Mẫu 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Dành cho cá nhân) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học – Bồi dưỡng văn hoá + Tên riêng (1)

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Tôi tên:…………………………………………….. Sinh năm:……………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; và

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2) , tôi đứng tên thành lập Trung tâm (1) với nội dung như sau:

– Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm (1)…………………. + tên riêng.

– Tên giao dịch:………………………………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………….………………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………………

– Môn dạy (3): …………………………………………………….…………………

– Chương trình (4)……………………………………………………………………

– Giám đốc Trung tâm : Ông ( bà ) ………………………….………………………

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ thành lập Trung tâm ( Cơ sở ); Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Ý kiến của Ký tên

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

 

 

Ghi chú:

– (1) Ghi tên loại hình Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học hay Bồi dưỡng văn hoá.

– (2) Nếu thành lập Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học chọn Quyết định số 31.

– (3) Ghi tên môn dạy.

– (4) Chương trình A-B-C ( Ngoại ngữ ); A-B- Kỹ thuật viên (Tin học) và chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Bồi dưỡng văn hoá ).

Tên cơ quan CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Tên Tổ chức) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………./…………

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200

Mẫu 2

(Dành cho Công ty, doanh nghiệp

đơn vị, trường học)

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

Trung tâm + Loại hình + Tên riêng (1)

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Tôi tên:…………………………………………….. Sinh năm:……………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan :……………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; và

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2);

Tôi đại diện ( Tên, công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường ) đứng tên thành lập Trung tâm + Loại hình với những nội dung như sau:

– Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm + Loại hình + Tên riêng.

– Tên giao dịch:……………………………………………………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………….………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………………

– Môn dạy (3): ……………………………………………………….………………

– Chương trình (4)……………………………………………………………………

– Giám đốc Trung tâm : Ông ( bà ) ……………………………….…………………

Tên riêng, Tên tổ chức (công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường) xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ thành lập Trung tâm; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Thủ trưởng

Ý kiến của (Ký tên – đóng dấu)

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

 

Ghi chú:

– (1) Ghi tên loại hình Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học hay Bồi dưỡng văn hoá.

– (2) Nếu thành lập Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học chọn Quyết định số 31.

– (3) Ghi tên môn dạy.

– (4) Chương trình A-B-C ( Ngoại ngữ ); A-B- Kỹ thuật viên (Tin học) và chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Bồi dưỡng văn hoá ).

– Đính kèm các Quyết định của Tổ chức cấp trên thành lập đơn vị, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

( Tên Tổ chức ……………) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200

Mẫu 3

( Dành cho Tổ chức, cá nhân có

Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư )

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

– Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;

– Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học;

Tên Tổ chức………… đã được cấp Giấy phép đầu tư ( giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ) số ………ngày………..tháng……….năm…………của Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư ( hoặc của UBND.TP );

– Trụ sở hoạt động tại số………. đường……… phường……. quận (huyện)…………………………………………………………………………..

– Chức năng của ( Tổ chức, công ty, doanh nghiệp, đơn vị ):…………………

– Giám đốc Công ty ( người chịu trách nhiệm theo pháp luật ): …………………………………………………………………………………….

Đăng ký hoạt động như sau:

1. Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm + Loại hình + Tên riêng.

2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………………………..

3. Chương trình giảng dạy: ……………………………………………………….…

4. Đối tượng tuyển sinh và quy mô tuyển sinh:……………………………………..

5. Số lượng giáo viên:……. ( Người nước ngoài……….người Việt Nam:……….)

6. Giám đốc Trung tâm: Ông ( Bà ) …………………………………………..…….

Quốc tịch……….…..Giấy phép lao động số ……..……. Ngày cấp……………..

7. Thời gian Giấy phép đầu tư hết hiệu lực:…………………………………………

Tên tổ chức ( công ty, doanh nghiệp, đơn vị )………….cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong hồ sơ đăng ký hoạt động; nghiêm chỉnh chấp hành đúng quy định của ngành Giáo dục Đào tạo và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Tên Công ty (Tổ chức)

Giám đốc

( Ký tên, đóng dấu)

* Kèm bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

 

Mẫu 4 ĐỀ ÁN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Trung tâm……………………………………….

I./ Sự cần thiết thành lập Trung tâm

1. Cơ sở pháp lý:

2. Mục đích:

II./ Phương hướng hoạt động:

1. Cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy:

a) Cơ sở vật chất:

– Địa chỉ:

– Diện tích khuôn viên, điện tích sử dụng:

– Dự kiến:

+ Khu học tập: ( số phòng học, diện tích phòng học )

+ Khu hành chính ( Phòng ghi danh, phòng giáo viên…)

+ Khu vệ sinh

+ Sân chơi, bãi giữ xe

b) Trang thiết bị:

– Thống kê trang thiết bị, đồ dùng dạy học

– Hệ thống phòng cháy chữa cháy

2. Tổ chức bộ máy :

– Cán bộ quản lý

– Giáo viên

– Kế toán

– Nhân viên.

Trình bày số lượng và chất lượng đội ngũ , đảm bảo 40 học viên/ 1 giáo viên.

3. Đối tượng và quy mô tuyển sinh:

– Đối tượng học viên

– Dự kiến số học viên tối đa của 1 ca học, lớp học.

– Bình quân diện tích sử dụng phòng học / học viên : 1,5m2 / học viên

4. Kế hoạch chương trình giảng dạy từng môn:

– Dạy theo sách giáo khoa, tài liệu nào ?

– Kế hoạch chương trình giảng dạy từng môn học, cấp độ

– Thời gian giảng dạy từng môn học, cấp độ.

– Kế hoạch giảng dạy ( Mẫu 5 )

5. Tài chính:

– Vốn đầu tư ban đầu

– Thu học phí: theo khoá, tháng hoặc môn học ( nếu có nhiều cấp học khác nhau thì ghi giá học phí từng cấp học, từng trình độ)

– Chi lương giáo viên, nhân viên (60%), quỹ điều tiết ngành 1% , thuế, và các khoản chi khác.

– Bảng dự kiến thu chi học phí ( Mẫu 9 )

III./ Đề nghị và cam kết:

1. Đề nghị:

2. Cam kết:

GIÁM ĐỐC

( Chữ ký, họ tên)

Tên Trung tâm CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 5

( Đối với các môn ngoại ngữ )

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

MÔN: Tiếng Anh

Trình độ : ( A, B, C )

I./ MỤC TIÊU:

1. Nghe:…………………………………………………………………………………………………………..

2. Nói:……………………………………………………………………………………………………………..

3. Đọc……………………………………………………………………………………………………………..

4. Viết: ……………………………………………………………………………………………………………

II./ CHƯƠNG TRÌNH:

1. Thời gian:

2. Sách giáo khoa hoặc tài liệu giảng dạy:

 

III./ PHÂN PHỐI THỜI GIAN

 

STT

KHOÁ HỌC

TÊN BÀI, CHƯƠNG

SỐ TIẾT

GHI CHÚ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Mẫu 6 TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200…

BẢN CAM KẾT THAM GIA GIẢNG DẠY ( PHỤC VỤ )

Nhận lời mời của :…………………………………………………………….

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cư ngụ:………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………………………….

Nơi đã tham gia giảng dạy:……………………………………………………………………………..

Môn dạy:……………………………………………………………………………………………………….

Tôi đồng ý tham gia giảng dạy (phục vụ) cho Trung tâm ………………………

sau khi Trung tâm có quyết định thành lập.

Tôi cam kết thực hiện đúng Nội quy của Trung tâm …………………………..

nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Nhà nước và pháp luật.

Người viết cam kết

( Ký tên, ghi rõ họ tên )

 

>> Báo giá thành lập trung tâm ngoại ngữ