Sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực

Sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực. Do nhiều khi gây nhầm lẫn giữa hai khái niệm di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực là giồng nhau, vì chúng đều không có giá trị được sử dụng, nhưng sự thật là bản chất chúng khác nhau.

» Điều kiện để di chúc viết tay có hiệu lực

Tư vấn sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực

1. Di chúc vô hiệu

Di chúc vô hiệu là di chúc không thỏa mãn các điều kiện được xem là di chúc hợp pháp sau:
– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
– Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
Nói một cách cụ thể di chúc không thỏa mãn về năng lực của chủ thể khi lập di chúc (về tuổi, về điều kiện nhận thức và quyền tự quyết khi lập di chúc), về nội dung và hình thức của di chúc…

2. Di chúc không có hiệu lực

Di chúc không có hiệu lực là di chúc thỏa mãn các điều kiện để di chúc được xem là hợp pháp tuy nhiên thuộc một trong các trường hợp sau làm cho di chúc không có hiệu lực:
– Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;
– Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
Lưu ý: Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực…

» Tư vấn thủ tục lập di chúc thừa kế

» Luật sư tư vấn thừa kế