Mẫu quyết định mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Mẫu quyết định mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Mu số 03 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP thông qua ngày 04 tháng 12  năm 2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN ………(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …../QĐ-TA

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………..(2)

Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 12 và Điều 16 của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;

Sau khi kiểm tra hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thụ lý số …………… ngày ….. tháng .…. năm .….;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
………………………………………………………………………………………………..(3)

Đối với: …………………………………………………………………………………………

Sinh ngày …..………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….

CMND số: ……..……..…….. Ngày cấp: ……..…….. Nơi cấp: ……..……..…………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………….

Con ông: ……………………………………….…….. và bà: ………………….……………

2. Cơ quan đề nghị: …………………………………………………………………………..

3. Thời gian mở phiên họp: ………………………………………………………………….

4. Địa điểm mở phiên họp: ………………………………………………………………….

5. Thẩm phán chủ trì phiên họp: ……………………………………………………………

6. Thư ký phiên họp: …………………………………………………………………………

7. Những người khác tham gia phiên họp: ………………………………………………(4)


Nơi nhận:
– Ghi theo khoản 3 Điều 16 của Pháp lệnh;
– Lưu hồ sơ.

THẨM PHÁN

ớng dẫn sử dụng mẫu số 03:

(1) và (2) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; cần ghi rõ Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân quận B, thành phố H).

(3) Ghi biện pháp xử lý hành chính bị đề nghị áp dụng.

(4) Ghi rõ họ và tên người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, người phiên dịch và những người khác tham gia phiên họp (nếu có).


Quyết định 03/2018/QĐ-TA ngày 05/09/2018 về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M’ĐRẮK TỈNH ĐẮK LẮK

QUYẾT ĐỊNH 03/2018/QĐ-TA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, tại Tòa án nhân dân huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, theo Quyết định mở phiên họp số 03/2018/QĐ-TA ngày 28/8/2018 đối với: Nông Văn C; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 02/02/1982; Số CMND: 241588*** ngày cấp: 25/6/2012. Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk; Dân tộc: Sán Dìu; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 1/12; Nguyên quán: xã N, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên; HKTT, chổ ở: Buôn H, xã C, huyện M, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Làm nông; Tiền án: 01 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tiền sự: không; Con ông: Nông Văn B (đã chết) và bà Trương Thị L. Nơi cư trú: Buôn H, xã C, huyện M, tỉnh Đắk Lắk.
Nông Văn C có mặt tại phiên họp.

Có sự tham gia của:

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện M’Đrắk: Ông Hoàng Văn Minh, chức vụ: Chuyên viên.

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện M’Đrắk: Ông Nguyễn Hải Bằng – Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY

Nông Văn C sử dụng trái phép chất ma túy, Uỷ ban nhân dân xã Cư M’ta, huyện M’Đrắk đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã nhưng C vẫn tiếp tục sử dụng. Ngày 05 tháng 7 năm 2018 Bệnh viện đa khoa huyện M’Đrắk xét nghiệm đối với C và kết luận: Dương tính, Test Morphine.

Với những hành vi sử dụng chất ma túy nêu trên, Trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện M’Đrắk đã có văn bản số 87/CV-LĐTBXH ngày 24/8/2018 về việc “Đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đối với Nông Văn C.

Tại phiên họp đại diện phòng lao động thương binh và xã hội huyện M’Đrắk đề nghị Tòa án xem xét hành vi, mức độ vi phạm hành chính của người bị đề nghị để áp dụng thời hạn cai nghiện bắt buộc phù hợp với quy định của pháp luật.

Ý kiến của người bị đề nghị: Hành vi sử dụng ma túy như hồ sơ, văn bản đề nghị là đúng. Tuy nhiên, bản thân hiện nay không còn sử dụng ma túy, thường xuyên đau ốm. Đề nghị Tòa án xem xét để giảm thời gian học tập tại cơ sở cai nghiện.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán trong quá trình giải quyết đảm bảo đúng quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện M’Đrắk, đã đủ căn cứ để đưa người bị yêu cầu đi cai nghiện tại cơ sở bắt buộc.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ lưu hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên họp, trên cơ sở kết quả tại phiên họp cũng như ý kiến phát biểu của những người tham gia phiên họp. Sau khi đánh giá, phân tích toàn diện, khách quan, đầy đủ các chứng cứ.

XÉT THẤY

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nông Văn C. Vào ngày 11/8/2017, C sử dụng chất ma túy đã bị Công an huyện M’Đrắk tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân xã Cư M’ta, huyện M’Đrắk để giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 20/8/2017 UBND xã Cư M’ta đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã trong thời hạn 03 tháng. Sau thời gian được giáo dục tại xã, ngày 04/7/2018 C vẫn tiếp tục có hành vi sử dụng ma túy. Như vậy, C là người nghiện ma túy nhưng chưa được cai nghiện. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của cơ quan đề nghị là phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Nông Văn C không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, hạn chế khả năng lao động, giảm sút về kinh tế gia đình, mà hành vi đó còn gây ảnh hưởng đến trật tự trong lĩnh vực quản lý hành chính. Bản thân C đã được giáo dục tại xã nhưng vẫn không từ bỏ được chất ma túy. Xét thấy, C đã nhiều lần sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng không đủ khả năng để tự mình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, nên cần áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhằm động viên, giúp đỡ C học tập, cai nghiện đối với chất ma túy.

Từ các nội dung nêu trên, căn cứ Điều 96, khoản 2 Điều 105 khoản 1 Điều 110 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 28 Luật phòng chống ma túy ; Điều 7, Điều 19 và Điều 23 Pháp lệnh số: 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; Điều 15 Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ, quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; khoản 1 Điều 1 Nghị định số: 136/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính Phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định 221/2013/NĐ-CP. Chấp nhận đề nghị của Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện M’Đrắk về việc “Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đối với Nông Văn C.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nông Văn C. Tại cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Thôn 04, xã T, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 02(hai) năm, kể từ ngày chấp hành biện pháp xử lý hành chính.

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định:

– Người bị đề nghị có quyền khiếu nại Quyết định của Tòa án trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công bố Quyết định.

– Cơ quan đề nghị có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân huyện M’Đrắk có quyền kháng nghị Quyết định trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công bố Quyết định.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk; Phòng lao động – Thương binh và xã hội huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk; Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk.

» Thủ tục cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện

» Luật sư chuyên tư vấn, bào chữa tội ma túy