Quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 28/2015/NĐ-CP ban hành 12/03/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Theo Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người sử dụng lao động phải lập và nộp hồ sơ tham gia BHTN cho người lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người lao động có hiệu lực.

Trường hợp người lao động đã giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng trước ngày 01/01/2015, đang thực hiện hợp đồng thì người sử dụng lao động phải tham gia BHTN cho những lao động này nếu thời hạn kết thúc hợp đồng còn ít nhất 03 tháng trở lên.

Với những lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày trở lên, chỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội mà không hưởng lương tháng, đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết, không phải tham gia BHTN trong thời gian nghỉ này.

Về hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, Nghị định quy định, mức hỗ trợ tối đa 01 triệu đồng/người/tháng; căn cứ theo thời gian học thực tế nhưng không quá 06 tháng.

Để được hỗ trợ, người sử dụng lao động phải đóng đủ BHTN liên tục từ đủ 12 tháng trở lên; gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh và dẫn đến nguy cơ phải cắt giảm số lao động hiện có từ 30% hoặc từ 50 lao động trở lên (trường hợp sử dụng từ 300 lao động trở xuống) và từ 100 lao động trở lên trường hợp sử dụng trên 300 lao động, không kể lao động có hợp đồng dưới 03 tháng.

Nghị định có hiệu lực ngày 01/05/2015

» Quy định về đóng bảo hiểm xã hội

» Tư vấn pháp luật lao động