Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất là mẫu giấy đặt cọc mua nhà đất để giúp Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế khi đặt cọc mua bán chuyển nhượng nhà ở, đất ở…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——–

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
(V/v Mua bán nhà, đất)

Hôm nay, ngày ……… tháng …… năm…….., tại………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

 1. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông/bà:…………………………………., Số CMND:………….., do công an….cấp ngày…./…./…….. có vợ là……………….., Số CMND:………….., do công an….cấp ngày…./…./……,
cả hai cùng có hộ khẩu thường trú tại:……………………….……………………………………….…………………

 1. Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

Ông/bà:…………………………………., Số CMND:………….., do công an….cấp ngày…./…./…….. có vợ là……………….., Số CMND:………….., do công an….cấp ngày…./…./……,
cả hai cùng có hộ khẩu thường trú tại:……………………….……………………………………….…………………

III. Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên A đặt cọc cho bên B bằng tiền mặt với số tiền là:…………………………………………….

Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………………….…, kể từ ngày…… tháng.…. Năm…..

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

 1. Bằng việc đặt cọc này Bên A cam kết mua nhà đất của bên B tại:

………………………………………………………………………………………………………….

Bên B nhận tiền đặt cọc và cam kết sẽ bán nhà đất……………………………….. thuộc sở hữu hợp pháp và không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến mảnh đất mà bên B giao bán cho bên A tại:
………………………………………….….. với diện tích đất là …… m2 (…………………..………), nhà…… tầng, giá bán là………………..…………………………….………………………………

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 2. a) Giao số tiền đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận ngay khi ký hợp đồng đặt cọc;
 3. b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất số tiền đặt cọc;
 4. Bên A có các quyền sau đây:
 5. a) Số tiền đặt cọc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);
 6. b) Nhận lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được);

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 2. a) Tính số tiền đặt cọc để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);
 3. b) Trả lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc cho Bên A trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc không đạt được);
 4. Bên B có các quyền sau đây:

Sở hữu số tiền đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được).

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 3. Bên B đã nhận đủ số tiền đặt cọc nêu trong điều 1 từ bên A

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
 2. Hợp đồng có hiệu lực……………………………..………. từ kể từ ngày… tháng … Năm…… đến ngày.… tháng…. Năm………

Hợp đồng Đặt Cọc bao gồm hai trang được chia làm hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Hà nội, ngày …tháng ..… năm…………

Bên đặt cọc (Bên A)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận đặt cọc (Bên B)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Download: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

» Tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất

» Các mẫu hợp đồng mua, bán, cho thuê nhà ở

Dịch vụ tư vấn mua bán nhà đất: