Các mẫu hợp đồng mua, bán, cho thuê nhà ở

Các mẫu hợp đồng mua, bán, cho thuê nhà ở dành cho cá nhân và các tổ chức

Mẫu hợp đồng về nhà ở:
1. Hợp đồng thuê nhà ở (tham khảo)  – Download: hop-dong-thue-nha-o-tham-khao
2. Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước – Download: hop-dong-thue-nha-thuoc-so-huu-nha-nuoc
3. Hợp đồng thuê đất (cá nhân) – Download: hop-dong-thue-dat
4. Hợp đồng thuê lại đất (cá nhân) – Download: hop-dong-thue-lai-dat
5. Hợp đồng cho thuê đất (tổ chức Nhà nước) – Download: hop-dong-cho-thue-dat-to-chuc-nha-nuoc
6. Hợp đồng cho thuê nhà ở (cá nhân), hộ gia đình – Download: hop-dong-cho-thue-nha-o-ca-nhan-ho-gia-dinh
7. Hợp đồng cho thuê nhà ở dành cho người nước ngoài – Download: hop-dong-cho-thue-nha-o-danh-cho-nguoi-nuoc-ngoai
8. Hợp đồng thanh lý Hợp đồng thuê nhà (cá nhân) – Download: hop-dong-thanh-ly-hop-dong-thue-nha-ca-nhan
9. Hợp đồng mua bán nhà ở (cá nhân), hộ gia đình – Download: hop-dong-mua-ban-nha-o-ca-nhan-ho-gia-dinh
10. Hợp đồng mua bán một phần ngôi nhà (cá nhân) – Download: hop-dong-mua-ban-mot-phan-ngoi-nha-ca-nhan
11. Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển QSDĐ – Download: hop-dong-mua-ban-nha-thuoc-so-huu-nha-nuoc-va-chuyen-qsdd
12. Hợp đồng sửa chữa nhà ở (cá nhân) – Download: hop-dong-sua-chua-nha-o-ca-nhan
13.  Hợp đồng bảo lãnh giá trị QSDĐ (tham khảo) – Download: hop-dong-bao-lanh-gia-tri-qsdd-tham-khao
14. Hợp đồng bảo lãnh giá trị QSDĐ (cá nhân) – Download: hop-dong-bao-lanh-gia-tri-qsdd-ca-nhan
15. Hợp đồng trao đổi nhà ở (cá nhân) – Download: hop-dong-trao-doi-nha-o-ca-nhan
16. Hợp đồng chuyển đổi QSDĐ (cá nhân) – Download: hop-dong-chuyen-doi-qsdd-ca-nhan
17. Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ (cá nhân) – Download: hop-dong-chuyen-nhuong-qsdd-ca-nhan
18. Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở (cá nhân) – Download: hop-dong-uy-quyen-ban-nha-o-ca-nhan
19. Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở (cá nhân) – Download: hop-dong-uy-quyen-quan-ly-su-dung-nha-o-ca-nhan
20. Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền – Download: hop-dong-huy-bo-hop-dong-uy-quyen
21. Hợp đồng thế chấp QSDĐ (cá nhân) – Download hop-dong-the-chap-qsdd-ca-nhan
22. Hợp đồng thế chấp QSDĐ (tổ chức Nhà nước) – Download: hop-dong-the-chap-qsdd-to-chuc-nha-nuoc
23. Hợp đồng tặng-cho nhà ở (cá nhân) – Download: hop-dong-tang-cho-nha-o-ca-nhan
24. Phiếu yêu cầu công chứng Hợp đồng – Download: – phieu-yeu-cau-cong-chung-hop-dong
25. Tờ khai góp vốn bằng giá trị QSDĐ – Download: to-khai-gop-von-bang-gia-tri-qsdd
26. Mẫu Di chúc – Download: mau-di-chuc
27. Giấy thỏa thuận phân chia di sản – Download: giay-thoa-thuan-phan-chia-di-san
28. Giấy hủy bỏ di chúc – Download: giay-huy-bo-di-chuc
29. Giấy từ chối nhận di sản – Download: giay-tu-choi-nhan-di-san

» Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở biệt thự

» Báo giá soạn thảo hợp đồng