Mẫu giấy xác nhận thời gian làm việc

Mẫu giấy xác nhận thời gian làm việc, công tác tại cơ quan doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC

Kính gửi:  ……………………………………………………….

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………..

Sinh ngày ………………….. Tại …………………………………………………….

Kính đề nghị Quý Cơ quan xác nhận giúp tôi các nội dung sau:

Tôi đã (hoặc đang) làm việc tại: …………………………………………………………

Lĩnh vực công việc: …………………………………………………………………..

Thời gian làm việc: từ ngày ……/……/…….…… đến ngày ……/……/……………

Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Cơ quan.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

NƠI LÀM VIỆC
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

  …….., ngày       tháng      năm 20….

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Download: Mẫu giấy xác nhận thời gian làm việc

» Tư vấn đàm phán soạn thảo hợp đồng