Mẫu đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán trong vụ án dân sự

Mẫu đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán trong vụ án dân sự. Mẫu đơn xin thay đổi thẩm phán là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc xin được thay đổi thẩm phán. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin thay đổi thẩm phán, lý do xin thay đổi. Sau đây là mẫu đơn đề nghị thay đổi thẩm phán trong vụ án dân sự (đơn yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng)

Mẫu đơn đề nghị thay đổi thẩm phán trong vụ án dân sự

Download – tải: Mẫu đơn đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán trong vụ án dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Hà Nội, ngày…tháng …năm 20…

ĐƠN YÊU CẦU THAY ĐỔI THẨM PHÁN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN H, TP. G

Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Tôi là: Trần Văn A                                         Sinh ngày: …/…/…
Giấy chứng minh nhân dân số: 123456789123, cấp ngày …/…/… tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Hộ khẩu thường trú: số…, phố……, phường….., quận……, thành phố Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: số…, phố….., phường….., quận…., thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 012345678910

Tôi xin trình bày với Qúy cơ quan một sự việc như sau:

Ngày …/…/…, tôi có đến Tòa án nhân dân quận A gửi đơn khởi kiện về việc tranh chấp hợp đồng giữa tôi và ông B. Đến ngày …/…/…, tôi có nhận được thông báo thụ lý vụ án số …/TB-TA và giấy triệu tập đương sự số …/GTT của Thẩm phán Nguyễn Thị C – Tóa án nhân dân quận A theo đường bưu điện. Ngày …/…/…, tôi có đến Tòa theo giấy triệu tập để lấy lời khai và đối chất bên phía bên B. Trong quá trình lấy lời khai và đối chất, tôi nhận thấy rằng thẩm phán Nguyễn Thị C có những lời nói không mang tính khách quan và luôn tỏ ra đồng tính với các lý do mà bên B đưa ra. Đến ngày …/…/…, tôi đến Tòa để hòa giải với bên Ngân hàng thì thẩm phán C không hề có ý định cho chúng tôi hòa giải và nói rằng sẽ đưa vụ án này ra xét xử.

Căn cứ vào các cơ sở pháp lý sau:

Tại khoản 14 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

“Điều 70. Quyền, nghĩa vụ của đương sự

14.
Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật này
…”

Tại khoản 3 Điều 52 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

“Điều 52. Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng

Người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:

1. Họ đồng thời là đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự.

2. Họ đã tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch trong cùng vụ việc đó.

3. Có căn cứ rõ ràng cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Khoản 1 Điều 53 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

“Điều 53. Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:

1. Thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 52 của Bộ luật này.

Do vậy, tôi kính đề nghị Qúy cơ quan xem xét, xác minh tình hình thực tế để tôi có thể thay đổi thẩm phán giải quyết vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng tín dụng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của tôi

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết nhanh chóng đề nghị của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Người đề nghị
(Ký ghi rõ họ tên)

» Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Dân sự

» Trình tự giải quyết vụ án dân sự