Mẫu đơn xin nhận con nuôi có hướng dẫn viết đơn

Mẫu đơn xin nhận con nuôi có hướng dẫn viết đơn. Đơn xin nhận con nuôi là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành được dùng cho trường hợp nhận con nuôi trong nước.

Mẫu đơn xin nhận con nuôi có hướng dẫn viết đơn

Download – tải: Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước

Mẫu TP/CN-2014/CN.02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

 ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI
(Dùng cho trường hợp nuôi con nuôi trong nước)

Kính gửi:[1] …………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi/tôi là:

   

Ông

 Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Nơi sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nghề nghiệp

 

 

Nơi thường trú

 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

 

Điện thoại/fax/email

 

 

  Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên:…………………………………………………………….  Giới tính: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………..

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………………… Quốc tịch: ………………………………………………………..

Tình trạng sức khoẻ:…………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đang cư trú:  ………………………………………………………………………………………………

* Gia đình:

 

Ông

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

 

Điện thoại,/fax/ email

 

 

Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi

   

 

 * Cơ sở nuôi dưỡng[2]: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 Lý do nhận con nuôi: …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho………………………………………………………………………………………….[3] nơi chúng tôi/tôi thường trú.

Đề  nghị[4] ………………………………………………………………………………………………………. xem xét, giải quyết.

                                                       ………………, ngày ……. tháng ……… năm………….

                                                      ÔNG                                            BÀ

                                            (Ký, ghi rõ họ tên)                      (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Mục “Ảnh” dán ảnh của người được nhận làm con nuôi

[1]  Trường hợp người nhận con nuôi thường trú trong nước, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.

[2] Ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng.
“Cơ sở nuôi dưỡng” bỏ trống nếu trẻ em đang sống cùng cha, mẹ đẻ. Khi sống ở cơ sở nuôi dưỡng thì phải ghi rõ tên, địa chỉ của cơ sở nuôi dưỡng.

Mục “Lý do nhận con nuôi”: Ghi rõ lý do nhận con nuôi trong từng trường hợp. Nêu nêu rõ, chi tiết và cụ thể.

[3]  Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

[4] Như kính gửi.

» Thủ tục nhận con nuôi cần điều kiện gì?