Mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam

Mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam. Người phạm tội bắt giữ có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng, tùy vào mức độ nguy hiểm của tội phạm. Dù bị tạm giam, tạm giữ, nhưng bị can, bị cáo, người phạm tội vẫn được phép gặp người thân trong khoảng thời gian này.

Sau đây là mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam:

Download: Mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam

Mẫu TG8
BH theo TT số 01/2012/TT-BCA
Ngày 03/01/2012

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GẶP NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ/ TẠM GIAM

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………………..
                 (2)……………………………………………………………………………………………

Tên tôi là: ……………………………………………….. sinh ngày ….. /…… /…………………………………………..
CMND/Hộ chiếu số: ……………………………….. cấp ngày …… /…… /………. nơi cấp: ……………………
Nơi ĐKTT: …………………………………………………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………………………

Xin gặp người bị tạm giữ/ tạm giam:
Họ và tên: ……………………………………………….. sinh ngày ….. /…… /……….
Nơi ĐKTT: …………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên cha: ………………………………………….  Họ và tên mẹ: …………………………………………………
Hành vi phạm tội: ………………………………………………………………………………………………………………
Bắt ngày: ….. /…… /………….. Vào nhà tạm giữ/tạm giam ngày …… /…… /…………..
Quan hệ với người xin được gặp: ………………………………………………………………………………………..
Lý do gặp: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Những người cùng đi xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam (ghi họ tên, số CMND, cấp ngày, tháng, năm, nơi cấp, quan hệ với người xin được gặp).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.

 ………………………ngày ….. tháng ….. năm ……….

XÁC NHẬN
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)  

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỤ LÝ 
(Ký, ghi rõ họ tên)  

Ý KIẾN CỦA GIÁM THỊ TTG/TRƯỞNG NTG
  (Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu hồ sơ:
(1) Đơn vị thụ lý vụ án, (2) Giám thị TTG/ Trưởng NTG; trường hợp chờ thi hành án thì chỉ ghi Giám thị TTG/ Trưởng NTG

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

» Mẫu đơn xin lại tài sản của phạm nhân

Trên đây là mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam.