Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm, không đúng quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người có đất, người liên quan đến đất. 

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Mẫu đơn đề nghị vè việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Download – tải: Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

                                                              ……, ngày …. tháng …. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
( V/v: Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Huyện (1)………………………………………….Tỉnh (2)……………………………………

Tên tôi là:……………………………………………..Số CMTND:…………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày lý do như sau: (3)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Hôm nay, tôi viết đơn này kính mong được giải quyết về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của

(4)…………………………………………………….…………………………………………………………………………. để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với diện tích đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số (5)………………………………………………………. Cấp ngày: (6)…………………………………….

Tôi xin cam đoan những gì tôi viết trên đây là đúng với sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Hướng dẫn viết đơn đề nghị về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

(1): Ghi rõ tên Huyện nơi có đất

(2): Ghi rõ tên Tỉnh

(3): Ghi chi tiết diễn biến vụ việc.

(4): Ghi rõ họ và tên người có giấy chứng nhận cần phải thu hồi cùng với thông tin của giấy chứng nhận đó.

(5): Ghi số hiệu của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn.

(6): Ghi rõ ngày cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn.

» Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai