Mẫu báo cáo kết quả tập sự hành nghề luật sư

Mẫu báo cáo kết quả tập sự hành nghề luật sư

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM ĐOÀN LUẬT SƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày …… tháng …… năm 20….

BÁO CÁO
QUÁ TRÌNH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Họ tên NTSHNLS        : ……………………………………               Giới tính: ………..…..

Sinh ngày                  : …………                                                Nơi sinh: ………………

CMND số                   :…………………………..cấp ngày…………………….tại Công An…………

TSHNLS theo QĐ số  : …………..ngày …………..của Đoàn Luật sư ………………………………

Thời gian tập sự        : Từ ngày: …………… đến hết ngày: ……………………..

Tập sự tại TCHN        : ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở             : ……………………………………………………………………………………….

Luật sư hướng dẫn    :……………………………….Số Thẻ Luật sư :…………… do LĐLSVN cấp.

Nay tôi làm báo cáo kết quả tập sự hành nghề luật sư như sau:

I. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự:

(Kiểm điểm việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư số 19/2013/TT-BTP.

II. Số lượng, nội dung, thời gian và địa điểm thực hiện đối với mỗi vụ, việc được tham gia theo sự phân công của luật sư hướng dẫn; trong đó nêu rõ về cơ sở pháp lý, cách thức giải quyết vụ, việc và kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư thu nhận được từ quá trình tham gia giải quyết vụ, việc.

 1. Về lĩnh vực tư vấn;
 2. Về cung cấp dịch vụ pháp lý:
 3. Về lĩnh vực tranh tụng:
 4. Đánh giá chung thu hoạch trong quá trình tập sự.

III. Tự nhận xét về tư cách đạo đức, việc chấp hành pháp luật về tập sự hành nghề luật sư

 1. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự và đề xuất kiến nghị

(viết chi tiết từng nội dung)

IV. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự

 1. Đề xuất kiến nghị

Trên đây là Bản Báo cáo và tự kiểm điểm cho quá trình tập sự hành nghề luật sư mà bản thân tôi đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Nay bằng văn bản này xin báo cáo đến Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư ……………………………… xem xét, xác nhận tôi đã hoàn thành thời gian tập sự và được tham dự kỳ thi kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư.

Xin chân thành cảm ơn Ban Chủ nhiệm Đoàn.

Người tập sự hành nghề luật sư

PHẦN NHẬN XÉT CỦA LUẬT SƯ HƯỚNG DẨN

(Ghi rõ xác nhận tính chính xác về vụ, việc người tập sự đã tham gia, nhận xét quá trình tập sự trong đó nêu rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn,kỷ năng hành nghề, ý thức chấp hành kỷ luật, việc thực hiện quy chế tập sự hành nghề luật sư)
————————–

Tôi, Luật sư ………………. là luật sư hướng dẫn cho người tập sự hành nghề luật sư: ……………….. nêu trên. Nay, nhận xét kết quả tập sự qua thời gian tập sự từ ngày …………………………….đến ngày ……………………. như sau:

 1. Về năng lực chuyên môn:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Về tư cách đạo đức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Kết luận:

Căn cứ các quy định pháp luật về tập sự hành nghề luật sư, chúng tôi nhận xét ông/bà……….……………… đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư và đề nghị cho ông/bà ………………………………………tham dự kiểm tra kết quả hành nghề luật sư.

………….., ngày …… tháng …… năm 20….

Xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư
Ngày… tháng… năm 201.
Chữ ký bên là của Ls……………………………………………..Hiện đang hoạt động hành nghề tại tổ chức hành nghề và hướng dẫn TSHNLS cho …………………………………..
là đúng.

Giám đốc/Trưởng VPLS

Luật sư hướng dẫn


………………….

Đánh giá của Đoàn luật sư

 1. Về tư cách đạo đức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Về việc chấp hành quy định của pháp luật:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư xác nhận ông/bà………………………………đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư và được tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Ngày……..tháng…….năm 201……

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư …………………….

» Thông tư 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư