Luật sư tư vấn, bào chữa tội về xâm phạm tình dục

Luật sư tư vấn, bào chữa tội về xâm phạm tình dục. Các tội xâm hại về tình dục thì người phạm tội bằng hành vi của mình xâm hại đến quyền tự do về tình dục và quyền bất khả xâm phạm về tình dục đã được pháp luật bảo vệ hay chính là quyền tự do về thân thể, danh dự nhân phẩm của một con người. Hành vi tình dục đó là nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình, nhưng nhu cầu ấy là trái với ý muốn của người bị hại. 

Luật sư tư vấn, bào chữa các tội về tình dục

Tội xâm phạm tình dục nằm trong các nhóm tội khác nhau bao gồm có các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người từ Điều 141 đến Điều 147 Bộ luật hình sự măm 2015:

  • Tội hiếp dâm
  • Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi
  • Tội cưỡng dâm
  • Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
  • Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
  • Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi
  • Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

……

Đối với một số trường hợp thì người thực hiện hành vi phạm tội có thể không bị truy tố hình sự khi người bị hại có yêu cầu không truy tố, nhưng một số tội việc truy tố là bắt buộc được bộ luật hình sự quy định. Do vậy khi quý khách có liên quan đến các tội phạm về tình dục hãy mời luật sư tư vấn để bảo vệ mình, nhằm không bị truy tố hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mình hoặc người thân.

» Tư vấn các tội xâm hại tình dục trẻ em

» Luật sư tư vấn tội hiếp dâm

» Luật sư bào chữa tội môi giới mại dâm

» Luật sư bào chữa tội chứa mại dâm

Luật sư tư vấn, bào chữa về tình dục xâm phạm tình dục: