Khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính. Luật khiếu nại quy định trình tự thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chúng tôi cung cấp đến khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về khiếu nại, khiếu kiện trong mọi lĩnh vực để giải quyết, bảo vệ quyền lợi cho người khiếu nại. | Luật khiếu nại 2011 | Khi nào có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện? | Thời hiệu khiếu nại hành chính | Quy định quy trình tiếp công dân

Phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo

Khiếu nại và tố cáo là hai từ khá quen thuộc trong pháp luật hành chính, không chỉ quen thuộc trong phạm vi pháp luật, mà cuộc sống thường nhật vẫn thường sử dụng chúng,...

Thuật ngữ pháp lý trong khiếu nại tố cáo

Thuật ngữ pháp lý trong khiếu nại tố cáo, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1- Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục...

Các văn bản liên quan đến luật khiếu nại

Các văn bản liên quan đến luật khiếu nại. Luật khiếu nại và các văn bản liên quan. 1. Luật khiếu nại 2011;2. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy...

Luật khiếu nại 2011

Luật khiếu nại 2011 quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan...

Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại năm 2011; Ngày ban hành, 19-10-2020.  CHÍNH PHỦ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân

Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân THANH...

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản...

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.  Đã có: Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn...

Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Thông tư này quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải...

Mẫu đơn khiếu nại gây ô nhiễm môi trường

Mẫu đơn khiếu nại gây ô nhiễm môi trường. Khi có các hành vi bị coi là gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, mạch nước ngầm, đất đai của khu vực xung quanh nơi ô nhiễm,...

Bài viết mới