Khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính. Luật khiếu nại quy định trình tự thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chúng tôi cung cấp đến khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về khiếu nại, khiếu kiện trong mọi lĩnh vực để giải quyết, bảo vệ quyền lợi cho người khiếu nại.

Các văn bản liên quan đến luật khiếu nại

Các văn bản liên quan đến luật khiếu nại. Luật khiếu nại và các văn bản liên quan. 1. Luật khiếu nại 2011;2. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy...

Luật khiếu nại 2011

Luật khiếu nại 2011 quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan...

Mẫu đơn khiếu nại gây ô nhiễm môi trường

Mẫu đơn khiếu nại gây ô nhiễm môi trường. Khi có các hành vi bị coi là gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, mạch nước ngầm, đất đai của khu vực xung quanh nơi ô nhiễm,...

Bài viết mới